Dátum a čas

Dnes je utorok, 19.11.2019, 23:49:41

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, utorok 19. 11. 2019
10 °C 3 °C
zamračené, východný vánok
vietorV, 1.4m/s
tlak1022hPa
vlhkosť78%

Navigácia

Obsah

Kontrolór obce

 

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, pričom pri svojej činnosti podlieha obecnému zastupiteľstvu. Je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Hlavný kontrolór podľa citovanej právnej normy plní najmä tieto úlohy:

  • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
  • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti
  • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
  • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
  • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo

 

Kontrolnej činnosti podlieha:

  1. obecný úrad,
  2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
  3. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
  4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

V záujme efektívneho a správneho nakladania s verejnými prostriedkami ako aj s majetkom obce Riečka je možné hlavnému kontrolórovi oznámiť objektívne príčiny resp. informácie týkajúce sa porušenia zákonov, či nesplnenia požiadaviek účelnosti, efektívnosti, resp. hospodárnosti orgánov obce pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Hlavný kontrolór vybavuje aj sťažnosti smerujúce najmä na výkon činnosti orgánov obce podľa § 11 ods. 3 zákona č. 152/98 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, ak mu ich prešetrenie zverí obecné zastupiteľstvo.

 

Meno a priezvisko hlavného kontrolóra:

Mária Gregušová, zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 23.8.2013