Dátum a čas

Dnes je sobota, 21.4.2018, 9:55:30

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 21. 4. 2018
20 °C 5 °C
jasná obloha, západný vánok
vietorZ, 1.46m/s
tlak966.89hPa
vlhkosť65%

Navigácia

Obsah

Späť

Uznesenia OZ 2/2016

Uznesenia 2/OZ/2016

 

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Riečka, konaného dňa 11.2.2016

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

 

 

  1. Berie na vedomie :

 

Uznesenie č. 2-1/2016

 

-Informácie zo zasadnutia komisií 

-Informácie starostu obce zo stretnutí a porád

-Informáciu o realizácii  projektu : Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Riečka

-Informáciu o majetko-právnom vysporiadaní miestnej komunikácie Za Tonkov

-informáciu o plánovaných podujatiach v obci

-informáciu o uskutočnených a plánovaných prácach v obci

-informáciu o podaných a pripravovaných projektoch

-informáciu o Zmluve o dielo s firmou VARES s.r.o. so sídlom v Banskej Bystrici na zhotovenie diela „Kamerový systém v obci Riečka“

-informáciu o Zmluve o dielo na spracovanie projektovej dokumentácie na projekt: „Revitalizácia športovej plochy v obci Riečka“

-informáciu o príprave volieb do NR SR dňa 5.3.2016

 

 

Uznesenie č. 2-2/2016

 

- žiadosť Pavla Michalíka a Janky Kubišovej o odkúpenie pozemku v časti Nevolné – obecné zastupiteľstvo rozhodne po posúdení v komisii, ktorá pri obhliadke vytýči hranice

 

 

Uznesenie č. 2-3/2016

 

- Správu o kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra za rok 2015

 

 

Hlasovanie       za : 6   (Krahulec, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:  0

                        Zdržal sa:  0

 

Uznesenia č. 2-1/2016 – 2-3/2016 boli jednohlasne prijaté.

 

 

 

  1. Schvaľuje:

 

 

Uznesenie č. 2-4/2016


- Darovaciu zmluvu medzi darujúcim Milošom Čermákom, bytom Riečka, Hlavná 168/16 a obdarovaným Obcou Riečka, na pozemky parc.č. KN-C  988/5 zast.plochy a nádvoria o výmere 129 m2,  parc.č. KN-C 988/6 zast.plochy a nádvoria o výmere 181m2. Jedná sa o pozemky pod cestou Na Hrbok.

 

Uznesenie č. 2-5/2016

 

- starostovi obce  refundáciu cestovných náhrad za amortizáciu vozidla a spotrebované pohonné hmoty pri použití  súkromného osobného motorového vozidla na služobné cesty, ktorých dĺžka je viac ako 100 km

 

 

Hlasovanie       za : 6   (Krahulec, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:  0

                        Zdržal sa:  0

 

Uznesenia č. 2-4/2016 – 2-5/2016 boli jednohlasne prijaté.

 

 

 

B) určuje :

 

Uznesenie č. 2-6/2016

 

a)Annu Mikulovú    za zapisovateľa zápisnice

b)Moniku Náčinovú, Lýdiu Škultétyovú, Romana Krahulca, za členov návrhovej komisie                                

c)Ľudmilu Turčányiovú , Jána Spišiaka  za overovateľov zápisnice

 

 

Hlasovanie       za :  6   (Krahulec, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:  0            Zdržal sa:  0

 

Uznesenie č.   2-6/2016  bolo jednohlasne prijaté

 

 

 

 

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa  16.2.2016.

 

Vyvesené: 2. 3. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť