Dátum a čas

Dnes je streda, 22.9.2021, 19:43:17

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 22. 9. 2021
slabý dážď 11 °C 6 °C
slabý dážď, slabý severozápadný vietor
vietorSZ, 2.1m/s
tlak1022hPa
vlhkosť89%
zrážky1.73mm

Navigácia

Obsah

OBEC RIEČKA

so sídlom: Hlavná 125, 974 01 Riečka

zast.:  Ing. Mariánom Spišiakom, starostom obce

 

 

v y h l a s u j e

 

                     V zmysle ustanovení § 4 ods. 1 zák. NR SR č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zák. NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľky Materskej školy v Riečke

 

s termínom nástupu :  1.9.2019

 

 1. Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie :
 1. kvalifikačné predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch
 2. odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie  pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
 3. absolvovanie prvej atestácie alebo jej náhrady
 4. najmenej päť rokov pedagogickej praxe
 5. bezúhonnosť
 6. zdravotná spôsobilosť (telesná i duševná)
 7. ovládanie štátneho jazyka.

 

 1. Ostatné kritériá a požiadavky :
 1. organizačné a riadiace schopnosti
 2. práca s PC
 3. komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca
 4. znalosťpríslušnej legislatívy
 5. flexibilita.

 

 1. Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:
 1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania pre príslušnú školu
 2. profesijný životopis
 3. overené doklady o nadobudnutom vzdelaní
 4. doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe
 5. doklad o absolvovaní prvej atestácie alebo jej náhrady
 6. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 7. písomný návrh koncepcie rozvoja školy
 8. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení:

 

Dolupodpísaný ……………………………….(titul, meno, priezvisko) prehlasujem, že dávam súhlas Obci Riečka, so sídlom Hlavná 125, 974 01 Riečka na použitie mojich osobných údajov,ktoré poskytujem na účely výboerového konania na riaditeľa Materskej školy v Riečke. Súhlas dávam v súvislosti so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a to na dobu do ukončenia výberového konania na riaditeľa Materskej školy v Riečke.

 

V Riečke, dňa 3.6.2019

 

                                                                Podpis uchádzača

 

 

Žiadosť o účasť  na výberovom konaní žiadatelia doručia na adresu:

 

Obec Riečka

Hlavná 125

974 01 Riečka

 

Alebo do podateľne Obecného úradu v termíne do: 25.6.2019 vrátane do 12,00 hod.  (rozhodujúci je datum doručenia do podateľne) v uzatvorenej obálke s označením obálky :

 

“Výberové konaie – riaditeľka Materskej školy v Riečke – neotvárať!”

 

 

 

 

 

 

V Riečke, 3.6.2019

 

 

 

                                                                  Ing. Marián Spišiak

                                                                  starosta obce