Dátum a čas

Dnes je sobota, 18.9.2021, 22:24:23

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 18. 9. 2021
zamračené 17 °C 10 °C
zamračené, mierny severozápadný vietor
vietorSZ, 5.15m/s
tlak1012hPa
vlhkosť57%

Navigácia

Obsah

 VZN 2015

1. VZN o nakladaní s komunálnym odpadom

2. VZN  o daniach

3. VZN o voľbách 

4.VZN o vodení psa 

#VZN o vodení psa mimo chovného priestoru

  4. VZN o vodení psa mimo chovného priestoru

 

1 

VZN smernice

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Riečka

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

č. 1 /2014

     Obecné zastupiteľstvo obce Riečka vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98, § 98a ods. 1 a § 99 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

PRVÁ ČASŤ 

§ 1

Predmet úpravy

     Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Riečka(ďalej len „správca dane“)

 1. ustanovuje miestne dane a  miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“),
 2. určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka a poplatníka,
 3. ustanovuje oslobodenie od dane,
 4. podmienky zníženia alebo odpustenia poplatku.

§ 2

Druhy miestnych daní

 1. Správca dane ukladá od 1. januára 2015 na svojom území tieto miestne dane:
 2. daň z nehnuteľností,
 3. daň za psa,
 4. daň za užívanie verejného priestranstva,
 5. daň za ubytovanie,
 6. daň za predajné automaty,
 7. daň za nevýherné hracie prístroje.
 8. Správca dane ukladá od 1. januára 2015 na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

DRUHÁ ČASŤ 

§ 3

Daň z nehnuteľností

     Daň z nehnuteľností zahŕňa

 1. daň z pozemkov,
 2. daň zo stavieb,
 3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“ ).

 

DAŇ Z POZEMKOV 

§ 4

Hodnota pozemku

Správca dane ustanovuje hodnotu ornej pôdy na 0,2539 € za 1 m2,

Správca dane ustanovuje hodnotu trvalých trávnych porastov na 0,0175 € za 1 m2,

Správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov na 0,16 € za 1 m2,

Správca dane ustanovuje hodnotu stavebných pozemkov na 13,27 € za 1 m2. 

 

§ 5

Sadzba dane

 1. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,25%.
 2. Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u pozemkov v tomto členení:
 3. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na 1,25 % zo základu dane,
 4. záhrady na 0,8% zo základu dane,
 5. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,8% zo základu dane,
 6. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,8% zo základu dane,
 7. stavebné pozemky na 0,8% zo základu dane.
 8. Správca dane ustanovuje na jednotlivé skupiny pozemkov uvedených v písm. a) až e) tohto odseku, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu (rašelina, bahno, kameň, štrk a piesok) alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie a na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru alebo poskytovaniu služieb ročnú sadzbu dane:
  1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na 1,25% zo základu dane,
  2. záhrady na 0,8% zo základu dane,
  3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,8% zo základu dane,
  4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,8% zo základu dane,
  5. stavebné pozemky na 0,8% zo základu dane.

 

DAŇ ZO STAVIEB

 

§ 6

Sadzba dane

 1. Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
 2. Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje pre:
 3. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na 0,05 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 4. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,07 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 5. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu na 0,2 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 6. samostatne stojace garáže na 0,2 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 7. stavby hromadných garáží na 0,2 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 8. stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou na 0,2 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 9. priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,23 € za každý aj začatý m2zastavanej plochy,
 10. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 0,8 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 11. ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) na 0,2 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
 12. Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia u:
 13. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu v sume 0,05 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
 14. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume 0,07 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
 15. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu v sume 0,2 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
 16. samostatne stojace garáže v sume 0,2 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
 17. stavby hromadných garáží v sume 0,2 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
 18. stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou v sume 0,2 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
 19. priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume 0,23 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
 20. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou v sume 0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
 21. ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) v sume 0,2 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

DAŇ Z BYTOV 

§ 7

Sadzba dane

 1. Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
 2. Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u:
 3. bytov na 0,033€ za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu,
 4. nebytových priestorov na 0,033€ za každý začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 8

Oslobodenie od dane

 1. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov
 2. pozemky, na ktorých sú cintoríny
 3. pozemky vo vlastníctve športových klubov užívané v oblasti telesnej kultúry.
 4. Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb stavby vo vlastníctve športových klubov vykonávajúceho verejnoprospešnú činnosť v oblasti telesnej kultúry, sakrálne stavby
 5. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov a od dane zo stavieb vlastníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech obce na podporu plnenia jej úloh.
 6. Správca dane znižuje daň zo stavieb na bývanie o 50 % vo vlastníctve občanov s trvalým pobytom v obci, ktorí sú v hmotnej núdzi, občanov starších ako 70 rokov alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

 

§ 9

Určenie sumy dane, ktorú správca dane nebude vyrubovať

     Správca dane určuje, že daň v úhrne do sumy troch eur nebude vyrubovať.

  

TRETIA ČASŤ

 

DAŇ ZA PSA

§ 10

Sadzba dane

     Správca dane určuje sadzbu dane 10 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

§ 11

Verejné priestranstvá a ich užívanie

 1. Verejnými priestranstvami v obci sú:
 2. miesta na pozemku par. č. 329/1 pred kultúrnym domom, č. 2/2 pred obecným úradom, a na pozemku par. č. 728 a č. 725 pri Garážach .
 3. Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na:
 4. umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia na verejnom priestranstve
 5. umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky,
 6. umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií na pozemku     par. č. 329/1
 7. trvalé parkovanie vozidla mimo strážneho parkoviska na pozemku par. č.728 pri Garážach.
 8. Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ktorá obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii u správcu dane. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.

 

§ 12

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:

 1. za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 0 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
 2. za umiestnenie stavebného zariadenia 0,10 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
 3. za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 1,7 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
 4. za umiestnenie skládky 0,40 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
 5. za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,70 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.

 

PIATA ČASŤ

 

DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 13

Sadzba dane

     Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,50 € na osobu a prenocovanie.  

 

§ 14

Daňová povinnosť

 1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania v ubytovacom zariadení uvedenom v § 37 zákona o miestnych daniach a poplatku.
 2. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť deň vzniku alebo deň zániku daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 2 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre platiteľa dane k dispozícii u správcu dane. Platiteľ dane je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.
 3. Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb – knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť knihu ubytovaných správcovi dane, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Kniha ubytovaných musí obsahovať:

- meno a priezvisko ubytovaného,

- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,

- trvalý pobyt,

- dátum príchodu a odchodu.

     Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

 1. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí obsahovať:

- číslo potvrdenia,

- dátum vydania potvrdenia,

- kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň,

- komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň,

- počet prenocovaní,

- výška zaplatenej dane,

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie.

     Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 5 rokov od vystavenia potvrdenia.

 

§ 15

Spôsoby vyberania dane a jej odvodu

 1. Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
 2. v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi potvrdenie (originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrolu,
 3. prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je výpis účtu z peňažného ústavu, ktorý platiteľ uchová pre daňovú kontrolu 5 rokov od vystavenia výpisu.
 4. Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
 5. v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
 6. bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu 1245605002/5600 vedený v Prima banke a.s. Banská Bystrica
 7. Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť správcovi dane štvrťročne, a to do 10. dňa po uplynutí štvrťroka.

 

ŠIESTA ČASŤ

 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

 

§ 16

Sadzba dane

     Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty:

 1. 50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,
 2. 200 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje,
 3. 83 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
 4. 365 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.

 

§ 17

Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie

     Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných automatov musí obsahovať:

 1. deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
 2. deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
 3. druh, typ a názov predajného automatu,
 4. výrobné číslo predajného automatu,
 5. obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru,
 6. obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru,
 7. miesto umiestnenia predajného automatu.

     Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

 

§ 18

Spôsob identifikácie predajných automatov

     Daňovník je povinný k priznaniu k dani za predajné automaty predložiť správcovi dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.

 

SIEDMA ČASŤ

 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

 

§ 19

Sadzba dane

     Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:

 1. 664 € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
 2.  33 € za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok,
 3.  20 € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok,
 4.  20 € za jeden mechanický prístroj - stolný hokej a kalendárny rok,
 5.  20 € za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok,
 6.  20 € za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až e) a kalendárny rok. 

 

§ 20

Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie

     Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:

 1. deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
 2. deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
 3. druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
 4. výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
 5. miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.

     Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

 

§ 21

Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov

     Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

 

ÔSMA ČASŤ

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 

§ 22

Platenie poplatku

 1. Poplatok za komunálne odpady, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území správcu dane platí poplatník, ktorý je určený v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach a  poplatku.
 2. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu dane vyberá a za vybraný poplatok ručí:
 3. vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca, alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca, alebo správca súhlasí,
 4. zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii u správcu dane. Poplatník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.
 5. správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
 6. Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti jedným z nich, je táto osoba povinná túto skutočnosť oznámiť správcovi dane na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 4 tohto nariadenia.

 

§ 23

Sadzba poplatku

 1. Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie jedného kalendárneho roka:
 2. pri zavedenom množstvovom zbere 0,0175 € za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
 3. pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,0384 € za osobu a kalendárny deň.
 4. U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79 ods. 4 zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom s hodnotou 1.

 

§ 24

Spôsoby a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere a vrátenia poplatku

 
 1. Poplatník môže pri množstvovom zbere zaplatiť správcovi dane poplatok:
 2. spôsobom

- v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,

- bezhotovostným prevodom na účet správcu dane obce Riečka číslo účtu 1245605002/5600 vedený v Prima banke a.s. Banská Bystrica

 1. formou

- šeku,

- príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet správcu dane,

 1. na mieste

- u správcu dane,

- v príslušnej banke,

- na pošte,

 1. v lehote

-  stanovenej vo faktúre, ktorú správca dane vystaví poplatníkovi za odvoz komunálneho odpadu

 1. Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil správcovi dane vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, správca dane na žiadosť poplatníka preplatok vráti v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie, ak správca dane nemôže preplatok použiť podľa § 79 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov:
 2. spôsobom

- v hotovosti z pokladne správcu dane,

- bezhotovostným prevodom z účtu správcu dane na účet poplatníka,

 1. formou

- výdavkového dokladu,

- poštového šeku,

- príkazu na úhradu z účtu správcu dane na účet poplatníka,

 1. v lehote

- do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie 

 

§ 25

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

 1. Správca dane vráti podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených v písm. a) až d) tohto odseku:
 2. poplatník zrušil v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
 3. fyzickej osobe zaniklo oprávnenie užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
 4. právnickej osobe zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 5. podnikateľovi zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
 6. Poplatník uplatňuje nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 25 tohto nariadenia po predložení podkladov uvedených v § 27 ods. 1 tohto nariadenia písomne u správcu dane po uplynutí daňového obdobia - kalendárneho roka.

 

§ 26

Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti

 1. Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok ustanovených                  v § 26 ods. 1 na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady ustanovené v § 27 ods. 2 tohto nariadenia, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce z dôvodu:
  1. výkonu práce alebo štúdia v zahraničí, alebo z iného pobytu v zahraničí,
  2. výkonu práce alebo štúdia na území Slovenskej republiky – mimo trvalého pobytu,
  3. prechodného pobytu v inej obci,
  4. pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľnom zariadení,
  5. výkonu trestu odňatia slobody,
 2. vykonávania dobrovoľníckej činnosti poplatníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech obce na podporu plnenia jej úloh,
 3. že ide o poplatníka (bezdomovca) prihláseného na trvalý pobyt Obecného úradu obce Riečka podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
  1. viacdetnej rodiny, t. j. 4 a viac detí za štvrté a každé ďalšie dieťa vo veku do 15 rokov,
  2. príležitostného užívania nehnuteľnosti.
 4. Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 26 tohto nariadenia po predložení podkladov uvedených v § 27 ods. 2 tohto nariadenia písomne u správcu dane po uplynutí daňového obdobia - kalendárneho roka.

 

§ 27

Podklady preukazujúce vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku

 1. Ak poplatník požiada v zmysle § 25 tohto nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 1, správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť:
 2. fyzická osoba potvrdenie o zrušení trvalého alebo prechodného pobytu,
 3. fyzická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
 4. právnická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 5. podnikateľ list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
 6. Ak poplatník požiada v zmysle § 26 tohto nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 2 správca dane zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť:
 7. potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí alebo čestné vyhlásenie, alebo potvrdenie o inom pobyte v zahraničí,
 8. potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v na území Slovenskej republiky – mimo trvalého bydliska,
 9. potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti alebo potvrdenie o prechodnom pobyte,
 10. potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,
 11. potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
 12. potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
 13. potvrdenie obce o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v prospech obce,
 14. potvrdenie obce o trvalom pobyte poplatníka (bezdomovca) prihláseného na Obecnom úrade obce Riečka
 15. potvrdenie obce o počte detí,
 16. čestné vyhlásenie o príležitostnom užívaní nehnuteľnosti.

   3/   Ak poplatník s trvalým pobytom v obci požiada a preukáže príslušnými dokladmi, správca dane zníži poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 7 € v prípade, že ide:

     a/   o poplatníka staršieho ako 70 rokov a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnými osobami

     b/   o poplatníka nachádzajúceho sa v stave hmotnej núdze alebo nachádzajúceho sa v zozname uchádzačov o zamestnanie

   4/       Správca dane oslobodzuje od poplatku druhého a ďalšieho spoluvlastníka, ktorý má v spoluvlastníctve rekreačnú alebo záhradkársku chatu a domček na individuálnu rekreáciu. Poplatok pri spoluvlastníctve za tieto nehnuteľnosti sa platí len za jednu fyzickú osobu.

     5/     Správca dane znižuje o 50 % poplatok pre fyzickú osobu, ktorá je oprávnená užívať ornú pôdu, TTP a záhradu na záhradkárske účely a na predmetnej pôde nemá postavenú záhradnú chatku.

 

§ 28

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Obecné zastupiteľstvo obce Riečka zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Riečka č. 3/2012 z 28.11.2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Riečka na svojom zasadnutí dňa 23.10. 2014 uznesením č. 7-12/2014.

 

§ 29

     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015.

V Riečke, 8.11. 2014  

                                      

                                                                                                                      .............................

Ing. Marián Spišiak                                                                                                               

starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 7.10.2014

Zvesené z úradnej tabule dňa 8.11.2014

VZN smernice

 

 

2. VZN

 

VZN smernice

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Riečka

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

č. 1 /2014

     Obecné zastupiteľstvo obce Riečka vo veciach územnej samosprávy v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. c), § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v zmysle ustanovení § 2 ods. 1 a 2, § 8 ods. 2, § 12 ods. 2 a 3, § 16 ods. 2, § 17 ods. 2, 3 a 4, § 29, § 36, § 43, § 51, § 59, § 83, § 98, § 98a ods. 1 a § 99 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o miestnych daniach a poplatku“) sa uznieslo na tomto:

všeobecne záväznom nariadení

PRVÁ ČASŤ 

§ 1

Predmet úpravy

     Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „nariadenie“) obec Riečka(ďalej len „správca dane“)

 1. ustanovuje miestne dane a  miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“),
 2. určuje sadzbu dane a poplatku, spôsob vyberania dane a poplatku, daňovú povinnosť daňovníka a poplatníka,
 3. ustanovuje oslobodenie od dane,
 4. podmienky zníženia alebo odpustenia poplatku.

§ 2

Druhy miestnych daní

 1. Správca dane ukladá od 1. januára 2015 na svojom území tieto miestne dane:
 2. daň z nehnuteľností,
 3. daň za psa,
 4. daň za užívanie verejného priestranstva,
 5. daň za ubytovanie,
 6. daň za predajné automaty,
 7. daň za nevýherné hracie prístroje.
 8. Správca dane ukladá od 1. januára 2015 na svojom území miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

DRUHÁ ČASŤ 

§ 3

Daň z nehnuteľností

     Daň z nehnuteľností zahŕňa

 1. daň z pozemkov,
 2. daň zo stavieb,
 3. daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“ ).

 

DAŇ Z POZEMKOV 

§ 4

Hodnota pozemku

Správca dane ustanovuje hodnotu ornej pôdy na 0,2539 € za 1 m2,

Správca dane ustanovuje hodnotu trvalých trávnych porastov na 0,0175 € za 1 m2,

Správca dane ustanovuje hodnotu lesných pozemkov na 0,16 € za 1 m2,

Správca dane ustanovuje hodnotu stavebných pozemkov na 13,27 € za 1 m2. 

 

§ 5

Sadzba dane

 1. Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 8 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,25%.
 2. Ročnú sadzbu dane z pozemkov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u pozemkov v tomto členení:
 3. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na 1,25 % zo základu dane,
 4. záhrady na 0,8% zo základu dane,
 5. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,8% zo základu dane,
 6. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,8% zo základu dane,
 7. stavebné pozemky na 0,8% zo základu dane.
 8. Správca dane ustanovuje na jednotlivé skupiny pozemkov uvedených v písm. a) až e) tohto odseku, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu (rašelina, bahno, kameň, štrk a piesok) alebo na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu elektriny zo slnečnej energie a na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru alebo poskytovaniu služieb ročnú sadzbu dane:
  1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty na 1,25% zo základu dane,
  2. záhrady na 0,8% zo základu dane,
  3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy na 0,8% zo základu dane,
  4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy na 0,8% zo základu dane,
  5. stavebné pozemky na 0,8% zo základu dane.

 

DAŇ ZO STAVIEB

 

§ 6

Sadzba dane

 1. Ročná sadzba dane zo stavieb podľa § 12 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
 2. Ročnú sadzbu dane zo stavieb uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje pre:
 3. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu na 0,05 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 4. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,07 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 5. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu na 0,2 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 6. samostatne stojace garáže na 0,2 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 7. stavby hromadných garáží na 0,2 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 8. stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou na 0,2 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 9. priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu na 0,23 € za každý aj začatý m2zastavanej plochy,
 10. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou na 0,8 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy,
 11. ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) na 0,2 € za každý aj začatý m2 zastavanej plochy.
 12. Správca dane pri viacpodlažných stavbách určuje príplatok za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia u:
 13. stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu v sume 0,05 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
 14. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume 0,07 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
 15. chaty a stavby na individuálnu rekreáciu v sume 0,2 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
 16. samostatne stojace garáže v sume 0,2 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
 17. stavby hromadných garáží v sume 0,2 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
 18. stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou v sume 0,2 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
 19. priemyselné stavby, stavby, slúžiace energetike, stavby, slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu v sume 0,23 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
 20. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou v sume 0,33 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia,
 21. ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až h) v sume 0,2 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

DAŇ Z BYTOV 

§ 7

Sadzba dane

 1. Ročná sadzba dane z bytov podľa § 16 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku je 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.
 2. Ročnú sadzbu dane z bytov uvedenú v ods. 1 správca dane zvyšuje v obci u:
 3. bytov na 0,033€ za každý začatý m2 podlahovej plochy bytu,
 4. nebytových priestorov na 0,033€ za každý začatý m2 podlahovej plochy nebytového priestoru.

 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

§ 8

Oslobodenie od dane

 1. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov
 2. pozemky, na ktorých sú cintoríny
 3. pozemky vo vlastníctve športových klubov užívané v oblasti telesnej kultúry.
 4. Správca dane oslobodzuje od dane zo stavieb stavby vo vlastníctve športových klubov vykonávajúceho verejnoprospešnú činnosť v oblasti telesnej kultúry, sakrálne stavby
 5. Správca dane oslobodzuje od dane z pozemkov a od dane zo stavieb vlastníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech obce na podporu plnenia jej úloh.
 6. Správca dane znižuje daň zo stavieb na bývanie o 50 % vo vlastníctve občanov s trvalým pobytom v obci, ktorí sú v hmotnej núdzi, občanov starších ako 70 rokov alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie.

 

§ 9

Určenie sumy dane, ktorú správca dane nebude vyrubovať

     Správca dane určuje, že daň v úhrne do sumy troch eur nebude vyrubovať.

  

TRETIA ČASŤ

 

DAŇ ZA PSA

§ 10

Sadzba dane

     Správca dane určuje sadzbu dane 10 € za jedného psa a kalendárny rok. Takto určená sadzba dane platí za každého ďalšieho psa u toho istého daňovníka.

 

ŠTVRTÁ ČASŤ

 

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA 

§ 11

Verejné priestranstvá a ich užívanie

 1. Verejnými priestranstvami v obci sú:
 2. miesta na pozemku par. č. 329/1 pred kultúrnym domom, č. 2/2 pred obecným úradom, a na pozemku par. č. 728 a č. 725 pri Garážach .
 3. Osobitným spôsobom môže fyzická osoba alebo právnická osoba užívať verejné priestranstvá na:
 4. umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia na verejnom priestranstve
 5. umiestnenie stavebného zariadenia a umiestnenie skládky na pozemku vo vlastníctve obce, ktorý je najbližší k pozemku vo vlastníctve stavebníka alebo vlastníka skládky,
 6. umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií na pozemku     par. č. 329/1
 7. trvalé parkovanie vozidla mimo strážneho parkoviska na pozemku par. č.728 pri Garážach.
 8. Daňovník je povinný písomne oznámiť správcovi dane deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň začatia osobitného užívania verejného priestranstva na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia, ktorá obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre daňovníka k dispozícii u správcu dane. Daňovník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.

 

§ 12

Sadzba dane

Správca dane určuje sadzbu dane za osobitné užívanie verejného priestranstva:

 1. za umiestnenie zariadenia, slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia 0 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
 2. za umiestnenie stavebného zariadenia 0,10 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
 3. za umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií 1,7 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
 4. za umiestnenie skládky 0,40 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň,
 5. za trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska 0,70 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.

 

PIATA ČASŤ

 

DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 13

Sadzba dane

     Správca dane určuje sadzbu dane za ubytovanie 0,50 € na osobu a prenocovanie.  

 

§ 14

Daňová povinnosť

 1. Daňová povinnosť vzniká dňom začatia poskytovania odplatného prechodného ubytovania v ubytovacom zariadení uvedenom v § 37 zákona o miestnych daniach a poplatku.
 2. Platiteľ dane je povinný písomne oznámiť deň vzniku alebo deň zániku daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti na predpísanom tlačive uvedeného v prílohe č. 2 tohto nariadenia, ktoré obsahuje podrobnosti a náležitosti oznamovacej povinnosti. Tlačivo je pre platiteľa dane k dispozícii u správcu dane. Platiteľ dane je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.
 3. Platiteľ dane je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu ubytovaných fyzických osôb – knihu ubytovaných. V knihe ubytovaných je platiteľ dane povinný očíslovať strany a predložiť knihu ubytovaných správcovi dane, do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti, na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Kniha ubytovaných musí obsahovať:

- meno a priezvisko ubytovaného,

- číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu,

- trvalý pobyt,

- dátum príchodu a odchodu.

     Platiteľ dane je povinný na výzvu správcu dane predložiť knihu ubytovaných pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

 1. Platiteľ dane je povinný vydať daňovníkovi (fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje) potvrdenie o zaplatení dane. Potvrdenie o zaplatení dane musí obsahovať:

- číslo potvrdenia,

- dátum vydania potvrdenia,

- kto vystavil potvrdenie a kto prijal zaplatenú daň,

- komu bolo vystavené potvrdenie a kto zaplatil daň,

- počet prenocovaní,

- výška zaplatenej dane,

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, ktorá vystavila potvrdenie.

     Potvrdenie o zaplatení dane je platiteľ dane povinný uchovávať pre daňové účely 5 rokov od vystavenia potvrdenia.

 

§ 15

Spôsoby vyberania dane a jej odvodu

 1. Platiteľ dane vyberá daň od daňovníka spôsobom:
 2. v hotovosti priamo do pokladne platiteľa dane. Platiteľ dane odovzdá daňovníkovi potvrdenie (originál) a kópiu si ponechá platiteľ dane pre daňovú kontrolu,
 3. prevodom z účtu daňovníka na účet platiteľa dane. Dokladom o zaplatení dane je výpis účtu z peňažného ústavu, ktorý platiteľ uchová pre daňovú kontrolu 5 rokov od vystavenia výpisu.
 4. Platiteľ dane môže platiť a odvádzať miestnu daň týmito spôsobmi:
 5. v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,
 6. bezhotovostným prevodom na účet správcu dane číslo účtu 1245605002/5600 vedený v Prima banke a.s. Banská Bystrica
 7. Platiteľ dane je povinný zaplatenú daň daňovníkom odviesť správcovi dane štvrťročne, a to do 10. dňa po uplynutí štvrťroka.

 

ŠIESTA ČASŤ

 

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

 

§ 16

Sadzba dane

     Správca dane určuje sadzbu dane za predajné automaty:

 1. 50 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru,
 2. 200 € za jeden predajný automat a kalendárny rok, obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje,
 3. 83 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru,
 4. 365 € za jeden predajný automat a kalendárny rok s viac ako 10 druhov tovaru, ak skladba ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky alebo alkoholické nápoje.

 

§ 17

Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie

     Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania predajných automatov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania predajných automatov musí obsahovať:

 1. deň začatia prevádzkovania predajného automatu,
 2. deň ukončenia prevádzkovania predajného automatu,
 3. druh, typ a názov predajného automatu,
 4. výrobné číslo predajného automatu,
 5. obsah skladby ponúkaného tovaru do 10 druhov tovaru,
 6. obsah skladby ponúkaného tovaru nad 10 druhov tovaru,
 7. miesto umiestnenia predajného automatu.

     Evidenciu je daňovník povinný na výzvu správcu dane predložiť pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

 

§ 18

Spôsob identifikácie predajných automatov

     Daňovník je povinný k priznaniu k dani za predajné automaty predložiť správcovi dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú predajný automat.

 

SIEDMA ČASŤ

 

DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

 

§ 19

Sadzba dane

     Správca dane určuje sadzbu dane za nevýherné hracie prístroje:

 1. 664 € za jeden elektronický prístroj na počítačové hry a kalendárny rok,
 2.  33 € za jeden mechanický prístroj - biliard a kalendárny rok,
 3.  20 € za jeden mechanický prístroj - stolný futbal a kalendárny rok,
 4.  20 € za jeden mechanický prístroj - stolný hokej a kalendárny rok,
 5.  20 € za jeden mechanický prístroj - šípky a kalendárny rok,
 6.  20 € za jedno iné zariadenie na zábavné hry ako je uvedené v písm. a) až e) a kalendárny rok. 

 

§ 20

Rozsah a spôsob vedenia preukázanej evidencie

     Daňovník je povinný viesť písomne preukázanú evidenciu o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov. Strany v evidencii je daňovník povinný očíslovať a predložiť evidenciu správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti na opečiatkovanie a potvrdenie správnosti začatia vedenia evidencie. Evidencia o počte prevádzkovania nevýherných hracích prístrojov musí obsahovať:

 1. deň začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
 2. deň ukončenia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja,
 3. druh, typ a názov nevýherného hracieho prístroja,
 4. výrobné číslo nevýherného hracieho prístroja,
 5. miesto umiestnenia nevýherného hracieho prístroja.

     Evidenciu je daňovník povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť pri kontrole alebo ju doručiť správcovi dane v lehote stanovenej vo výzve.

 

§ 21

Spôsob identifikácie nevýherných hracích prístrojov

     Daňovník je povinný k priznaniu k dani za nevýherné hracie prístroje predložiť správcovi dane hodnoverné doklady výrobcu, ktoré identifikujú nevýherný hrací prístroj.

 

ÔSMA ČASŤ

 

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

 

§ 22

Platenie poplatku

 1. Poplatok za komunálne odpady, okrem elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území správcu dane platí poplatník, ktorý je určený v § 77 ods. 2 zákona o miestnych daniach a  poplatku.
 2. Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu dane vyberá a za vybraný poplatok ručí:
 3. vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca, alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca, alebo správca súhlasí,
 4. zástupca alebo správca, určený spoluvlastníkmi je povinný túto skutočnosť oznámiť správcovi dane na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 3 tohto nariadenia. Tlačivo je pre poplatníka k dispozícii u správcu dane. Poplatník je povinný tlačivo si sám vypísať podľa predtlače. Vyplnené tlačivo sa doručuje priamo správcovi dane alebo poštou.
 5. správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec.
 6. Prevzatie plnenia povinností za viacero poplatníkov, žijúcich v spoločnej domácnosti jedným z nich, je táto osoba povinná túto skutočnosť oznámiť správcovi dane na tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 4 tohto nariadenia.

 

§ 23

Sadzba poplatku

 1. Správca dane určuje sadzbu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na obdobie jedného kalendárneho roka:
 2. pri zavedenom množstvovom zbere 0,0175 € za 1 liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov,
 3. pri nezavedenom množstvovom zbere – paušálny 0,0384 € za osobu a kalendárny deň.
 4. U právnických osôb a podnikateľov sa ukazovateľ dennej produkcie podľa § 79 ods. 4 zákona o miestnych daniach a poplatku vynásobí koeficientom s hodnotou 1.

 

§ 24

Spôsoby a lehota zaplatenia poplatku pri množstvovom zbere a vrátenia poplatku

 
 1. Poplatník môže pri množstvovom zbere zaplatiť správcovi dane poplatok:
 2. spôsobom

- v hotovosti priamo do pokladne správcu dane,

- bezhotovostným prevodom na účet správcu dane obce Riečka číslo účtu 1245605002/5600 vedený v Prima banke a.s. Banská Bystrica

 1. formou

- šeku,

- príkazu na úhradu z účtu poplatníka na účet správcu dane,

 1. na mieste

- u správcu dane,

- v príslušnej banke,

- na pošte,

 1. v lehote

-  stanovenej vo faktúre, ktorú správca dane vystaví poplatníkovi za odvoz komunálneho odpadu

 1. Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil správcovi dane vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, správca dane na žiadosť poplatníka preplatok vráti v lehote do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie, ak správca dane nemôže preplatok použiť podľa § 79 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov:
 2. spôsobom

- v hotovosti z pokladne správcu dane,

- bezhotovostným prevodom z účtu správcu dane na účet poplatníka,

 1. formou

- výdavkového dokladu,

- poštového šeku,

- príkazu na úhradu z účtu správcu dane na účet poplatníka,

 1. v lehote

- do 30 dní od doručenia žiadosti o jeho vrátenie 

 

§ 25

Podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti

 1. Správca dane vráti podľa § 82 ods. 1 zákona o miestnych daniach a poplatku poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti ustanovených v písm. a) až d) tohto odseku:
 2. poplatník zrušil v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
 3. fyzickej osobe zaniklo oprávnenie užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
 4. právnickej osobe zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 5. podnikateľovi zaniklo oprávnenie užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
 6. Poplatník uplatňuje nárok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 25 tohto nariadenia po predložení podkladov uvedených v § 27 ods. 1 tohto nariadenia písomne u správcu dane po uplynutí daňového obdobia - kalendárneho roka.

 

§ 26

Podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti

 1. Správca dane poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa § 82 ods. 2 zákona o miestnych daniach a poplatku zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže splnenie podmienok ustanovených                  v § 26 ods. 1 na zníženie poplatku alebo odpustenie poplatku a predloží podklady ustanovené v § 27 ods. 2 tohto nariadenia, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce z dôvodu:
  1. výkonu práce alebo štúdia v zahraničí, alebo z iného pobytu v zahraničí,
  2. výkonu práce alebo štúdia na území Slovenskej republiky – mimo trvalého pobytu,
  3. prechodného pobytu v inej obci,
  4. pobytu v zdravotníckom alebo kúpeľnom zariadení,
  5. výkonu trestu odňatia slobody,
 2. vykonávania dobrovoľníckej činnosti poplatníka, ktorý vykonáva dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prospech obce na podporu plnenia jej úloh,
 3. že ide o poplatníka (bezdomovca) prihláseného na trvalý pobyt Obecného úradu obce Riečka podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
  1. viacdetnej rodiny, t. j. 4 a viac detí za štvrté a každé ďalšie dieťa vo veku do 15 rokov,
  2. príležitostného užívania nehnuteľnosti.
 4. Poplatník uplatňuje nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku alebo jeho pomernej časti podľa § 26 tohto nariadenia po predložení podkladov uvedených v § 27 ods. 2 tohto nariadenia písomne u správcu dane po uplynutí daňového obdobia - kalendárneho roka.

 

§ 27

Podklady preukazujúce vrátenie, zníženie alebo odpustenie poplatku

 1. Ak poplatník požiada v zmysle § 25 tohto nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 1, správca dane vráti poplatok alebo jeho pomernú časť:
 2. fyzická osoba potvrdenie o zrušení trvalého alebo prechodného pobytu,
 3. fyzická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
 4. právnická osoba list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 5. podnikateľ list vlastníctva, zrušenie nájomnej zmluvy – výpoveď, ktoré preukážu zrušenie oprávnenia užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.
 6. Ak poplatník požiada v zmysle § 26 tohto nariadenia a predloží podklady uvedené v ods. 2 správca dane zníži alebo odpustí poplatok alebo jeho pomernú časť:
 7. potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v zahraničí alebo čestné vyhlásenie, alebo potvrdenie o inom pobyte v zahraničí,
 8. potvrdenie zamestnávateľa alebo doklad, ktorý oprávňuje poplatníka na prechodný alebo trvalý pobyt v na území Slovenskej republiky – mimo trvalého bydliska,
 9. potvrdenie o ubytovaní študenta na internáte, v ubytovni alebo v inej nehnuteľnosti alebo potvrdenie o prechodnom pobyte,
 10. potvrdenie o hospitalizácii v zdravotníckom zariadení,
 11. potvrdenie o kúpeľnej liečbe,
 12. potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
 13. potvrdenie obce o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti v prospech obce,
 14. potvrdenie obce o trvalom pobyte poplatníka (bezdomovca) prihláseného na Obecnom úrade obce Riečka
 15. potvrdenie obce o počte detí,
 16. čestné vyhlásenie o príležitostnom užívaní nehnuteľnosti.

   3/   Ak poplatník s trvalým pobytom v obci požiada a preukáže príslušnými dokladmi, správca dane zníži poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 7 € v prípade, že ide:

     a/   o poplatníka staršieho ako 70 rokov a nežije v spoločnej domácnosti so zárobkovo činnými osobami

     b/   o poplatníka nachádzajúceho sa v stave hmotnej núdze alebo nachádzajúceho sa v zozname uchádzačov o zamestnanie

   4/       Správca dane oslobodzuje od poplatku druhého a ďalšieho spoluvlastníka, ktorý má v spoluvlastníctve rekreačnú alebo záhradkársku chatu a domček na individuálnu rekreáciu. Poplatok pri spoluvlastníctve za tieto nehnuteľnosti sa platí len za jednu fyzickú osobu.

     5/     Správca dane znižuje o 50 % poplatok pre fyzickú osobu, ktorá je oprávnená užívať ornú pôdu, TTP a záhradu na záhradkárske účely a na predmetnej pôde nemá postavenú záhradnú chatku.

 

§ 28

Prechodné a záverečné ustanovenia

 1. Obecné zastupiteľstvo obce Riečka zrušuje všeobecne záväzné nariadenie obce Riečka č. 3/2012 z 28.11.2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 2. Toto všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2014 schválilo obecné zastupiteľstvo obce Riečka na svojom zasadnutí dňa 23.10. 2014 uznesením č. 7-12/2014.

 

§ 29

     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2015.

V Riečke, 8.11. 2014  

                                      

                                                                                                                      .............................

Ing. Marián Spišiak                                                                                                               

starosta obce

Vyvesené na úradnej tabuli dňa 7.10.2014

Zvesené z úradnej tabule dňa 8.11.2014

VZN smernice