Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OZ

Uznesenia

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka, konaného dňa 12.12.2014

Uznesenie č. 1/2014

K bodu 3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce, konaných dňa 15.11.2014

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

berie na vedomie

správu o výsledkoch volieb na starostu obce Riečka a na poslancov obecného zastupiteľstva obce Riečka prednesenú predsedníčkou miestnej volebnej komisie obce Riečka

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

Hlasovali za (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

               proti (menovite): 0

                zdržali sa (menovite): 0

 

Uznesenie č. 2/2014

K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

konštatuje, že

novozvolený starosta obce Riečka Ing. Marián Spišiak zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub starostu obce.

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

Hlasovali za (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

               proti (menovite): 0

               zdržali sa (menovite): 0

 

Uznesenie č. 3/2014

K bodu 5.Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

konštatuje, že

poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Riečka:

Ing. Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, RNDr.Ján Spišiak, Mgr.Lýdia Škultétyová a Bc. Ľudmila Turčányiová

zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

Hlasovali za (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

               proti (menovite): 0

               zdržali sa (menovite): 0

 

 

Uznesenie č. 4/2014

K bodu 6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

určuje

  1. Annu Mikulovú za zapisovateľa zápisnice
  2. Romana Krahulca a Moniku Náčinovú za overovateľov zápisnice.

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

Hlasovali za (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

               proti (menovite): 0

               zdržali sa (menovite): 0

Uznesenie č. 5/2014

K bodu 7. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

schvaľuje

program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Riečke

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

Hlasovali za (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

               proti (menovite): 0

               zdržali sa (menovite): 0

Uznesenie č. 6/2014

K bodu 9. Voľba pracovných komisií

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

volí

  1. Lýdiu Škultétyovú za predsedu mandátovej a volebnej komisie, Milana Petrána a Ľudmilu Turčányiovú za členov mandátovej a volebnej komisie
  2. Jána Spišiaka za predsedu návrhovej komisie, Jozefa Baláža a Moniku Náčinovú za členov návrhovej komisie.

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

Hlasovali za (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

              proti (menovite): 0

               zdržali sa (menovite): 0

Uznesenie č. 7/2014

K bodu 10. Overenie platnosti voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva obce a zlučiteľnosti ich funkcií

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

berie na vedomie

správu mandátovej komisie z 12.12. 2014 o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva a o zlučiteľnosti funkcií starostu a poslancov z 12.12.2014

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

Hlasovali za (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

               proti (menovite): 0

              zdržali sa (menovite): 0

Uznesenie č. 8/2014

K bodu 11. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

volí

podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Jozefa Baláža za predsedu a Milana Petrána a Romana Krahulca za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

Hlasovali za (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

               proti (menovite): 0

               zdržali sa (menovite): 0

Uznesenie č. 9/2014

K bodu 11. Voľba členov komisie na prešetrovanie sťažností

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

volí

podľa čl. 6 ods. 4 písm. b) smernice obce o vybavovaní sťažností Jozefa Baláža za predsedu, Romana Krahulca a Milana Petrána za členov komisie na prešetrovanie sťažností, ktorá smeruje na hlavného kontrolóra obce pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce.

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

Hlasovali za (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

               proti (menovite): 0

               zdržali sa (menovite): 0

Uznesenie č. 10/2014

K bodu 12. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

volí
  1. Lýdiu Škultétyovú za predsedu a Jozefa Baláža, Romana Krahulca, Jozefa Holuba za členov komisie na ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby
  2. Jána Spišiaka za predsedu a Moniku Náčinovú, Annu Mikulovú, za členov finančno- sociálnej komisie
  3. Ľudmilu Turčányiovú,  Moniku Náčinovú, Milana Petrána a Eriku Baboľovú za členov komisie kultúrno-školskej a športovej

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

Hlasovali za (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

               proti (menovite): 0

               zdržali sa (menovite): 0

 

Uznesenie č. 11/2014

K bodu 13. Platové pomery novozvoleného starostu obce Riečka

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

určuje

v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostovi obce tak, že starostovi obce Riečka zvyšuje minimálny plat o 35%, čo činí sumu 1.836,- €

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

Hlasovali za (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

               proti (menovite): 0

               zdržali sa (menovite): 0

 

 

Uznesenie č. 12/2014

K bodu 14. Zastupovanie starostu

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

berie na vedomie

poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril Jozefa Baláža,        nar. 14.7.1952, bytom Riečka 203, poslanca obecného zastupiteľstva obce zastupovaním starostu obce.

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

Hlasovali za (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

               proti (menovite): 0

               zdržali sa (menovite): 0

Uznesenie č. 13/2014

K bodu 15. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie a vedenie zasadaní obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

poveruje

v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona            č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Jána Spišiaka poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadanie obecného zastupiteľstva.

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

Hlasovali za (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

               proti (menovite): 0

                zdržali sa (menovite): 0

Uznesenie č. 14/2014

K bodu 16. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

deleguje

  1. v zmysle § 25 ods. 1, ods. 4 a ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších právnych predpisov Jozefa Baláža poslanca obecného zastupiteľstva za člena Rady školy MŠ

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

Hlasovali za (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

               proti (menovite): 0

               zdržali sa (menovite): 0

Uznesenie č. 15/2014

K bodu 19.Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva na I. polrok 2015

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

schvaľuje

pracovný kalendár obecného zastupiteľstva a obecnej rady na I. polrok 2015.

Plánované termíny zasadnutí OZ na I. polrok 2015 : 22.1.2015, 19.3.2015, 18.6.2015 (05/2015)

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

Hlasovali za (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

               proti (menovite): 0

               zdržali sa (menovite): 0

Uznesenie č. 16/2014

K bodu 20. Diskusia

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

berie na vedomie

diskusné príspevky, ktorými sa bude zaoberať na najbližšom zasadnutí OZ

ukladá predsedom komisií OZ

- doplniť členov do komisií – do budúceho zasadnutia OZ

Prítomní poslanci (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

Hlasovali za (menovite): Jozef Baláž, Roman Krahulec, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová, Ľudmila Turčányiová

               proti (menovite): 0

               zdržali sa (menovite): 0

Uznesenie podpísal Ing. Marián Spišiak, starosta obce dňa 15.12.2014

                                                                                              Ing. Marián Spišiak

Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

hostina_20101221_1112078471