Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenia 11/1/2011

Uznesenia

z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka, konaného dňa 11.1.2011

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

A) Berie na vedomie:

- Uznesenie č. 1-1/2011

Správu o výsledkoch volieb na starostu obce Riečka a na poslancov obecného zastupiteľstva obce Riečka, prednesenú predsedom miestnej volebnej komisie obce Riečka

- Uznesenie č. 1-2/2011

Správu mandátovej komisie z 11.1.2011 o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva a o zlučiteľnosti funkcií starostu a poslancov z 11.1.2011

- Uznesenie č. 1-3/2011

Poverenie starostu obce, ktorým starosta obce v zmysle § 13b ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov poveril Jozefa Holuba, nar. 25.5.1947, bytom Riečka č. 12, poslanca obecného zastupiteľstva obce zastupovaním starostu obce -

- Uznesenie č. 1-4/2011

diskusné príspevky – žiadosť p. Spišiakovej, Riečka č. 178- bude vybavená po posúdení v komisii

Hlasovanie za : 7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová) Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenia č. 1-1/2011 až 1-4/2011 boli jednomyseľne prijaté

B) Schvaľuje:

- Uznesenie č. 1-5/2011

Program ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Riečke -

- Uznesenie č. 1-6/2011

Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva na I. polrok 2011

- Uznesenie č. 1-7/2011

Odkúpenie pozemku časť cesty za Tonkov pred domom Ing. Bruotha – parc.č. "E" 45/2 zast. plochy a nádvoria o výmere 34m2, zapísaná na LV č. 1321 k.ú. Riečka v sume 0,66€/m2, čo je spolu 22,44 € podľa ponuky Notárskeho úradu JUDr. Kalinovej, BB

- Uznesenie č. 1-8/2011

Prevádzkový poriadok ihriska s umelou trávou

- Uznesenie č. 1-9/2011

Odmenu kontrolórovi obce vo výške 30% mesačného platu za obdobie 01-03/2011 za vykonanie a poverenie kontroly mimo plánu kontrolnej činnosti

Hlasovali za : 7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová) proti : 0 zdržali sa : 0

Uznesenia č. 1-5/2011 až 1-9/2011 boli jednomyseľne prijaté

C) Konštatuje:

- Uznesenie 1-10/2011

Novozvolený starosta obce Riečka, Ing. Marián Spišiak zložil v zmysle § 13 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub starostu obce

- Uznesenie 1-11/2011

Poslanci novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Riečka : Jozef Baláž, Jozef Holub, Monika Náčinová, Milan Petrán, Ján Spišiak, Lýdia Škultétyová a Ľudmila Turčányiová zložili v zmysle § 26 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov sľub poslanca obecného zastupiteľstva.

Hlasovali za 7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová) proti : 0 zdržali sa : 0

Uznesenia č. 1-10/2011 až 1-11/2011 boli jednomyseľne prijaté

D) Určuje:

- Uznesenie 1-12/2011

a) Annu Mikulovú za zapisovateľa zápisnice

b) Lýdiu Škultétyovú a Ľudmilu Turčányiovú za overovateľov zápisnice

Hlasovali za : 7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová) proti : 0 zdržali sa : 0

Uznesenie č. 1-12/2011 bolo jednomyseľne prijaté

E) Volí :

- Uznesenie č. 1-13/2011

a) Jozefa Baláža za predsedu mandátovej a volebnej komisie, Jozefa Holuba a Ľudmilu Turčányiovú za členov mandátovej a volebnej komisie

b) Jána Spišiaka za predsedu návrhovej komisie, Milana Petrána a Moniku Náčinovú za členov návrhovej komisie

- Uznesenie č. 1-14/2011

Podľa čl. 6 ods. 4 písm. b) smernice obce o vybavovaní sťažností Jozefa Baláža za predsedu a Jozefa Holuba a Milana Petrána za členov komisie na prešetrovanie sťažností, ktorá smeruje na hlavného kontrolóra obce pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce.

- Uznesenie č. 1-15/2011

podľa čl. 7 ods. 5 písm. a) ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov Jozefa Baláža za predsedu a Jozefa Holuba a Milana Petrána za členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov.

- Uznesenie č. 1-16/2011

1. Lýdiu Škultétyovú za predsedu a Jozefa Holuba, Jozefa Baláža, Juraja Krnáča, za členov Komisie pre ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby.

2. Jána Spišiaka za predsedu a Jozefa Holuba, Moniku Náčinovú a Annu Mikulovú za členov Finančno-sociálnej komisie

3. Ľudmilu Turčányiovú za predsedu a Moniku Náčinovú, Milana Petrána, Janu Gašparovú za členov komisie kultúrno- športovej a školskej

Hlasovali za : 7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová) proti : 0 zdržali sa : 0

Uznesenia č. 1-13/2011 až 1-16/2011 boli jednomyseľne prijaté

F) poveruje:

- Uznesenie č. 1-17/2011

v zmysle § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta, ods. 6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Jozefa Baláža, poslanca obecného zastupiteľstva zvolávať a viesť zasadanie obecného zastupiteľstva.

Hlasovali za : 6 ( Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová) proti : 0 zdržali sa : 1 (Baláž)

Uznesenie č. 1-17/2011 bolo prijaté

G) deleguje:

- Uznesenie č. 1-18/2011

V zmysle § 25 ods. 1, ods. 4 a ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších právnych predpisov Moniku Náčinovú, poslankyňu obecného zastupiteľstva za členku Rady školy MŠ,

Hlasovali za : 6 ( Baláž, Holub, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová) proti : 0 zdržali sa : 1 (Náčinová)

Uznesenie č. 1-18/2011 bolo prijaté

Uznesenie podpísal : starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa 18.1.2011

Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

hostina_20101221_1756723039