Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenia 2/OZ/2015

Uznesenia 2/OZ/2015

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka, konaného dňa 19.3.2015

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

A) Berie na vedomie:

Uznesenie č. 2-1/2015

-          Informáciu zo zasadnutia  Stavebnej a Finančnej komisie

-          Informácie starostu obce zo stretnutí a porád (ZMOS, ÚPSVaR, firma Pufeko)

-          Informáciu o projekte : Verejné osvetlenie v obci Riečka

-          Informáciu o príprave turistických podujatí

-          Informáciu o rokovaní s Poľnohospodárskym družstvom vo veci vrátenia pridelených záhumienok do užívania PD Podlavice

-          Informáciu o postupe prác pri majetko-právnom vysporiadaní miestnej komunikácie Za Tonkov

-          Informáciu o pridelení prostriedkov na o pravu šatní na ihrisku

-          Informácia o žiadosti na Ministerstvo financií SR – oplotenie cintorína

-          Informáciu o príprave Stretnutia rodákov a osláv 560.výročia prvej písomnej zmienky o obci

-          Informáciu o  Materskej škole v Riečke

Uznesenie č. 2-2/2015

-          Správu kontrolórky obce o kontrolnej činnosti za rok 2014

Uznesenie č. 2-3/2015

-          Žiadosť Petra Ruska o odkúpenie parc.č. KN-E 333/10, zast.plocha o výmere 28 m2, vedenej na LV č. 438

-          žiadosť p.  Geregayovej o riešenie miestnej komunikácie k   rodinným domom súp.č. 97 – p. Anna Geregayová, súp.č. 111 – p. Jozef Snopko, súp.č. 106 – Ľubica Spišiaková. Starosta informoval, že miestna komunikácia bola odovzdaná obci delimitačným protokolom a majetko-právne bola vysporiadaná v minulosti

Uznesenie č. 2-4/2015

-          Návrh predsedu finančnej komisie na prerokovanie platu starostu

Hlasovanie      za :  7   (Baláž, Krahulec, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:  0

                        Zdržal sa:  0

Uznesenie č.    2-1/2015  až 2-4/2015 bolo jednomyseľne prijaté

B) schvaľuje:

Uznesenie č. 2-5/2015

-          Predaj pozemku parc.č. KN-C  390/5  zast. plocha o výmere 20m2, pre JUDr. Katarínu Vinczeovú,

-          parc.č. KN-C 386/1 zast.plocha o výmere 20m2 pre Barboru Páslerovú

-          parc.č. KN-C  390/11  zast. plocha o výmere 4m2 do podielového spoluvlastníctva pre Katarínu Vinczeovú a Barboru Páslerovú v podiele ½

-          parc.č. KN-C  386/2  zast. plocha o výmere 12m2 do podielového spoluvlastníctva pre Katarínu Vinczeovú a Barboru Páslerovú v podiele ½. Všetky náklady s prevodom pozemkov znášajú kupujúci.

Predaj pozemkov sa uskutoční podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Zb. v poslednom platnom znení zmien a doplnkov, a to spôsobom hodným osobitného zreteľa, nakoľko žiadatelia sú bezprostrední spoluvlastníci uvedených pozemkov.

Cena za predaj pozemkov bola schválená vo výške 5€/m2, čo znamená, že kupujúca JUDr. Katarína Vinczeová uhradí celkovú sumu 140 € a kupujúca Barbora Páslerová uhradí celkovú sumu 140 €.

Uznesenie č. 2-6/2015

-          VZN č. 1/2015 o vodení psov mimo chovného priestoru s pripomienkami

Uznesenie č. 2-7/2015

-          poskytnutie finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v Materskej škole  v Riečke na rok 2015 vo výške 2,50/1mesiac/1 dieťa

Uznesenie č. 2-8/2015

-          odmenu kontrolórke obce vo výške 30% mesačného platu za obdobie 3-12/2015

Hlasovanie      za :  7   (Baláž,  Krahulec, Náčinová,  Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:    0         Zdržal sa:  0

Uznesenia č.   2-5/2015 až 2-8/2015  boli jednomyseľne prijaté

C/ rozhodlo :

Uznesenie č. 2-9/2015

-          v zmysle § 11 ods.4 písm.i/ zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 2 zák.č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o zvýšení platu starostu o 37 %, t.j. na sumu 1.940 € od 1.1.2015.

-          Hlasovanie      za :  7   (Baláž,  Krahulec, Náčinová,  Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

Proti:    0         Zdržal sa:  0

Uznesenie č.   2-9/2015    bolo jednomyseľne prijaté

D/ súhlasí :

Uznesenie č. 2-10/2015

-          s predajom pozemku parc.č. KN-E 333/10, zast.plocha o výmere 28 m2, vedeného na LV č. 438 pre Petra Ruska, bytom Riečka 14, ako prípad hodný osobitného zreteľa. Na uvedenom pozemku je už viac ako 50 rokov oplotená záhrada s udiarňou a pod záhradkou je pivnica. Cena bude prejednaná vo Finančnej komisii.                      

-          Hlasovanie      za :  7   (Baláž,  Krahulec, Náčinová,  Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

Proti:    0         Zdržal sa:  0

Uznesenie č.   2-10/2015    bolo jednomyseľne prijaté

E/ určuje :

Uznesenie č. 2-11/2015

-          Annu Mikulovú    za zapisovateľa zápisnice

-         Moniku Náčinovú, Romana Krahulca a Jozefa Baláža, za členov návrhovej komisie                               

-   Ľudmilu Turčányiovú a Milana Petrána za overovateľov zápisnice

Hlasovanie      za :  7   (Baláž,  Krahulec, Náčinová,  Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:    0         Zdržal sa:  0

Uznesenie č.   2-11/2015  bolo jednomyseľne prijaté

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa  20.3.2015

Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie