Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenia 29/4/2011

Uznesenia z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka, konaného dňa 29.4.2011

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

A) Berie na vedomie:

Uznesenie č. 3-1/2011

Kontrolu Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 10.2.2011

Uznesenie č. 3-2/2011

- Informácie zo zasadnutia komisií OZ

- Informáciu o príprave a realizácii projektov

- Informáciu starostu z porád a stretnutí

- informáciu o Svetovom dni Zeme

– 22.4.2011 - informáciu o podporených projektoch obce z VÚC

- Inf. o pripravovaných kult. podujatiach (Deň matiek 8.5.2011, otvorenie ihriska 18.6.2011 a návšteva Kulpina 13.5.-15.5. - informáciu o propagácii separácie odpadu v obci (letáky, ...)

- informáciu o zmluve na predaj a odber drevného paliva

- informáciu o pridelení dotácie na projekt Kamerový systém v obci

- informáciu o vypracovaní projektu sadových úprav

- informáciu o spracovaní katastrálnych máp extravilánu a intravilánu do uceleného formátu - informáciu o uzavretí Zmluvy o nájme miestnosti pre Bioenergia Bystricko počas trvania implementácie projektu - informáciu o vývoji príjmov obce za I.-IV. 2011 a výhľad do konca roka 2011

- informáciu o splatení prekleňovacieho úveru z Dexie banka na rekreačno-športový areál Uznesenie č. 3-3/2011 - ponuku Obce Tajov na zriadenie spoločného stavebného úradu

- ponuku Mesta B.Bystrica na uzavretie zmluvy pre obecnú políciu

Uznesenie č. 3-4/2011

- zhodnotenie programového rozpočtu obce Riečka za rok 2010

Uznesenie č. 3-5/2011

- Správu kontrolóra obce o vykonaní kontroly pokladne a pokladničnej knihy

- Správu kontrolóra obce o vykonaní kontroly inventarizácie a hospodárenia s majetkom obce za rok 2010

- Správu kontrolóra obce o čerpaní prostriedkov rozpočtu obce za rok 2010 a návrh čerpania na rok 2011

Uznesenie č. 3-6/2011

- Žiadosť riaditeľky Materskej školy v Riečke o zriadenie tzv. pol triedy

– prejedná Finančná komisia - žiadosť Ing. Zdenka Pupalu o predbežný súhlas s výstavbou rodinného domu

– prejedná Stavebná komisia

Uznesenie č. 3-7/2011

diskusné príspevky :

- pripomienky k zápisu do kroniky za obdobie rokov 2007-2010 – doplnia sa pripomienky a ešte raz sa prečíta

Hlasovanie za : 7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

Proti: 0 Zdržal sa: 0

Uznesenia č. 3-1/2011 až 3-7/2011 boli jednomyseľne prijaté

B) Schvaľuje:

Uznesenie č. 3-8/2011

- Obecné zastupiteľstvo obce Riečka podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov schvaľuje: Zásady hospodárenia s majetkom obce Riečka

Uznesenie č. 3-9/2011

- Obecné zastupiteľstvo obce Riečka podľa § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 4 ods. 5 a § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") schvaľuje: Smernicu o postupe obce Riečka pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania

Uznesenie č. 3-10/2011

- Dodatok č. 1/2011 k VZN č. 2/2010 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia

Uznesenie č. 3-11/2011

- postup pri využití pozemkov obce Riečka (7 lokalít s väčšou výmerou)

– obhliadka v teréne bude dňa 7.5.2011 o 16,00 hod.

- Doplnenie členov komisií : Komisia na ochranu verej.poriadku, ŽP a výstavby : Roman Krahulec Hlasovali za : 7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová) proti : 0 zdržali sa : 0

Uznesenia č. 3-8/2011 až 3-11/2011 boli jednomyseľne prijaté

C) Určuje:

Uznesenie č. 3-12/2011

a) Annu Mikulovú za zapisovateľa zápisnice

b) Jána Spišiaka, Milana Petrána, Jozefa Baláža, za členov návrhovej komisie

c) Ľudmilu Turčányiovú, Lýdiu Škultétyovú za overovateľov zápisnice

Uznesenie č. 3-12/2011 bolo jednomyseľne prijaté

Hlasovali za 7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová) proti : 0 zdržali sa : 0

D) Ukladá:

Uznesenie č. 3-13/2011

- predsedovi Finančnej komisie doplniť 1 člena do komisie

– do budúceho zasadnutia OZ

E) Nesúhlasí

Uznesenie č. 3-14/2011

- so zriadením spoločného stavebného úradu v Tajove

Hlasovali za 7 (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová) proti : 0 zdržali sa : 0

Uznesenie č. 3-13/2011 a 3-14/2011 boli jednomyseľne prijaté

Uznesenie podpísal : starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa 3.5.2011

Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie