Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenia 4/OZ/2012

Uznesenia 4/OZ/2012

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka, konaného dňa 29.6.2012

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

A) Berie na vedomie:

 

Uznesenie č. 4-1/2012

Kontrolu Uznesenia zo zasadnutia OZ dňa 29.3.2012

Uznesenie č. 4-2/2012

- Informácie zo zasadnutia komisií OZ, informáciu o uskutočnených kultúrno-športových podujatiach

- Informáciu o príprave a realizácii projektov

- Informáciu starostu z porád a stretnutí

- informáciu o príprave označenia ulíc v obci

- informáciu o pozvaní do Báčskeho Petrova v dňoch 3.8.-5.8.2012

- informáciu o rekonštrukcii sociálnych zariadení v materskej škole

- informáciu o oprave ciest v obci

 

Uznesenie č. 4-3/2012

- Vysporiadanie účtovného výsledku vo výške 7.284 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

 

 

Uznesenie č. 4-4/2012

- Stanovisko kontrolóra k  Záverečnému účtu za rok 2011

- Správu kontrolóra obce – kontrola inventarizácie

- Správu kontrolóra obce – kontrola aktivačných prác a dohôd uzavretých medzi obcou Riečka a ÚPSVaR v BB

- Správu kontrolóra obce – kontrola nájomných zmlúv, vybavovania sťažností a plnenia opatrení zo zasadnutí OZ

Uznesenie č. 4-5/2011

-          Správu nezávislého audítora za rok 2011

Uznesenie č. 4-6/2012

-          žiadosť o stanovisko obce o verejnom záujme k parc.č. KN „E“ 906/1 a 906/2 pre Ing. Tomáša Štellmacha, bytom B.Bystrica – OZ rozhodne po posúdení v komisii

-          žiadosť Urbariátu, p.s. Riečka o vyjadrenie k dlhodobému užívaniu prístupovej cesty k výstavbe rod.domu Ing. Hudobu – OZ rozhodne po posúdení v komisii

 

Uznesenie č. 4-7/2012

 

-          oznámenie Obvodného oddelenia PZ v B.Bystrici ohľadom opatrenia v súvislosti s úmyselne založenými požiarmi motorových vozidiel

-           

Hlasovanie      za : 7   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán,   Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenia č.   4-1/2012 až 4-7/2012 boli jednomyseľne prijaté

 

  1. schvaľuje :

 

Uznesenie č. 4-8/2012

-          1. použitie prebytku rozpočtového hospodárenia za rok 2011 vo výške 22.764,01 €:

  1. a)na tvorbu rezervného fondu (10%)sume 2.276 €
  2. b)do rozpočtu obcesume 20.488,01 € použité na tieto účely – rekonštrukcia miestnych komunikácií

-          2. celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

 

Uznesenie č. 4-9/2012

-          nájomnú zmluvu medzi Obcou Riečka a  Elenou Voskárovou, Riečka č. 150 na rodinný dom súp.č. 126

-          úpravu a rekonštrukciu rodinného domu súp.č. 126 (zavedenie meranej elektriny a vody)

-          kúpnu zmluvu na rodinný dom Eleny Voskárovej, bytom Riečka 150

 

Uznesenie č. 4-10/2012

- výšku príspevku na neinvestičné náklady Materskej školy v Riečke pre deti, ktoré nie sú zapísané v MŠ, ale využívajú ju ako náhradnú v čase prázdnin, zo sumy 12 € na sumu 14 € mesačne

Uznesenie č. 4-11/2012

-          žiadosť o odpredaj pozemku parc.č „E“ 1372/3 o výmere 3m2, k.ú. Riečka pre Ing. Jozefa Šimka, bytom Banská Bystrica, Ďumbierska 26, v cene 24,30 €/ 1m2

 

Uznesenie č. 4-12/2012

-          VZN č. 1/2012 o verejnom poriadku na území obce Riečka so zapracovanými podmienkami

Uznesenie č. 4-13/2012

-          zmena rozpočtu podľa Prílohy č. 2

Uznesenie č. 4-14/2012

-          zápis do kroniky za rok 2011

Uznesenie č. 4-15/2012

     -     Plán zasadnutí OZ na II. polrok 2012 v termínoch: 31.8., 26.10., 14.12.

-          Plán kontrolnej činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2012

Hlasovanie      za : 7   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán,   Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenia č.   4-7/2012 až 4-15/2012 boli jednomyseľne prijaté

C. určuje

Uznesenie č. 4-16/2012

  1. a)Annu Mikulovú za zapisovateľa zápisnice
  2. b)Ľudmilu Turčányiovú, Jozefa Baláža, Jána Spišiaka za členov návrhovej
  3. c)Moniku Náčinovú , Jozefa Holuba za overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 4-17/2012

- Odmenu kronikárke obce za zápis do kroniky za rok 2011

Hlasovanie      za : 7   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán,   Spišiak, Škultétyová, Turčányiov

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Uznesenia č. 4-16/2012- 4-17/2012  boli jednomyseľne prijaté

 

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa 4.7.2012

Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie