Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenia 5/OZ/2015

Uznesenia 5/OZ/2015

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka, konaného dňa 22.10.2015

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

A) Berie na vedomie:

Uznesenie č. 5-1/2015

-          Informáciu zo zasadnutia Finančnej komisie a Stavebnej komisie

-          Informácie starostu obce zo stretnutí a porád

-          Informáciu o postupe verejného obstarávania na projekt: Verejné osvetlenie v obci Riečka

-          Informáciu o majetko-právnom vysporiadaní miestnej komunikácie Za Tonkov

-          Informáciu o priebehu Stretnutia rodákov a osláv 560.výročia prvej písomnej zmienky o obci

-          Informáciu o zmene bankovej inštitúcie na vedenie obecných účtov

-          Informáciu o vykonanej kontrole zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia

-          Informáciu o vykonanej kontrole zo strany Sociálnej poisťovne

-          Informáciu o založení Občianskeho združenia „Bystrické dedičstvo“

Uznesenie č. 5-2/2015

-          žiadosť Anny Lajšovej o odkúpenie obecného pozemku parc.č. KN-E 570/2 zast.plochy o výmere 4m2

Uznesenie č. 5-3/2015

-          Správu kontrolórky obce – Zhodnotenie čerpania rozpočtu obce Riečka za I.polrok 2015

-          Správu kontrolórky obce – Kontrola evidencie pokladničných dokladovv pokladničnej knihe obce Riečka

-          Kontrola inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladni OÚ

Hlasovanie      za : 6   (Baláž, Krahulec, Náčinová, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti: 0

                        Zdržal sa: 0

Uznesenie č.   5-1/2015 až 5-3/2015 bolo jednohlasne prijaté

B) schvaľuje :

Uznesenie č. 5-4/2015

-          predaj pozemku parc.č. KN-E 570/2 zast. plochy o výmere 4m2 pre Annu Lajšovú, bytom Riečka č. 181 podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva, za dohodnutú kúpnu cenu 3 €/m2, v celkovej výške 12 €, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Žiadaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľky a po jeho odkúpení bude zosúladený skutkový stav so stavom právnym.

-          Náklady na vyhotovenie geometrického plánu, vytýčenie pozemku, vyhotovenie zmluvy a návrh na vklad bude hradiť kupujúci

-          Pri predaji pozemku nedochádza k nedovolenému zmluvnému prevodu v zmysle § 9 a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Uznesenie č. 5-5/2015

-          zámer odpredaja časti pozemku Petrovi Gregorovi, Bakossova 18, 974 01 Banská Bystrica, a to z parc. č. KN-C 511/41, o výmere 41m2 a z parcely č. 511/40 o výmere 42m2. Cena bude totožná s cenou schválenou pri predchádzajúcom predaji. Podmienkou predaja je, aby predaj pozemku neohrozoval ďalšie fungovanie projektu Biomasa.

Náklady na vyhotovenie geometrického plánu, vytýčenie pozemku, vyhotovenie zmluvy a návrh na vklad bude hradiť kupujúci. Predaj bude uskutočnený ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ je vlastníkom susednej nehnuteľnosti.

Predaj nasledovného pozemku je ako predaj uskutočnený podľa ustanovenia § 9a ods. 8 písm. e zákona č. 138/1991 Z. b. v poslednom platnom znení zmien a doplnkov, a to ako predaj v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

Pri predaji pozemku nedochádza k nedovolenému zmluvnému prevodu v zmysle § 9 a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Uznesenie č. 5-6/2015

-          VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach

-          VZN č. 3/2015 Trhový poriadok

Uznesenie č. 5-7/2015

- oprávnené náklady na miestnu komunikáciu č. 2B podľa Pasportu miestnych komunikácií vo výške 50% z oprávnených nákladov, t.j. 576 €.

Uznesenie č. 5-8/2015

-          Inventarizačnú komisiu v zložení: Petrán, Mikulová, Petráňová

-          Likvidačnú a škodovú komisiu v zložení: Škultétyová, Baláž, Turčányiová

Uznesenie č. 5-9/2015

- Prílohu č. 2 k zmene rozpočtových pravidiel

Hlasovanie      za : 6 (Baláž, Krahulec, Náčinová, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:   0         Zdržal sa: 0

Uznesenie č.   5-4/2015 až 5-9/2015 bolo jednohlasne prijaté

C) Určuje:

Uznesenie č. 5-10/2015

-          Annu Mikulovú   za zapisovateľa zápisnice

-          Romana Krahulca, Ľudmilu Turčányiovú a Moniku Náčinovú   za členov návrhovej komisie                              

-          Jána Spišiaka a Lýdiu Škultétyovú   za overovateľov zápisnice

Hlasovanie      za : 6 (Baláž, Krahulec, Náčinová, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:   0         Zdržal sa: 0

Uznesenie č.   5-10/2015 bolo jednohlasne prijaté

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa 29.10.2015

Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie