Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenia 8/OZ/2012

Uznesenia 8/OZ/2012

 

z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka, konaného dňa 23.11.2012

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

 

A) Berie na vedomie:

 

 

 

Uznesenie č. 8-1/2012

 

-          Informáciu o ukončení nájomného vzťahu s nájomcom Pohostinstva v Riečke p. Bolfom. Kritéria na výber nového nájomníka: - cena prenájmu

 

-          odber tepla od OÚ

 

-          zámer prevádzkovania a modernizácie

 

-          skúsenosti s prevádzkovaním obdobného zariadenia

 

Hlasovanie      za : 7    (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán,   Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

 

                        Proti: 0

 

                        Zdržal sa: 0

 

Uznesenie č.   8-1/2012 bolo jednomyseľne prijaté

 

Uznesenie č. 8-2/2012

 

 

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

 

B) konštatuje, že

 

zámer previesť pozemok, parc. č. KN – C 1163/132 trvalý trávny porast o výmere 5 m2 a parc.č. KN-C 1163/134 TTP o výmere 4 m2 zamerané geometrickým plánom č. 43260233-433/12 zo dňa 7.11.2012 vedený na liste vlastníctva č. 438, k. ú. Riečka   z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli obce dňa 7.11.2012 a zvesený z úradnej tabule dňa   10.12.2012.

 

rozhodlo

 

podľa § 9 ods. 2 písm. a) a § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov obecného zastupiteľstva predať pozemok, parc. č. KN – C 1163/132 trvalý trávny porast o výmere 5 m2 a parc.č. KN-C 1163/134 TTP o výmere 4 m2 zamerané geometrickým plánom č. 43260233-433/12 zo dňa 7.11.2012 vedený na liste vlastníctva č. 438, k. ú. Riečka kupujúcim Mgr. Petrovi Jancurovi, nar. 30.6.1976, bytom Riečka č. 301, Banská Bystrica a manž. Mgr. Stanislave Jancurovej, rod. Holková, nar. 7.8.1973, bytom Riečka 301, Banská Bystrica, za dohodnutú kúpnu cenu 12 €/m2, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Žiadaný pozemok sa nachádza v bezprostrednej blízkosti nehnuteľností vo vlastníctve žiadateľov a po  jeho odkúpením bude zosúladený skutkový stav so stavom právnym.

 

Náklady spojené s prevodom nehnuteľností hradí kupujúci. Cena platí 1 rok

 

Hlasovanie      za : 7   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán,   Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

 

                        Proti: 0

 

                        Zdržal sa: 0

 

Uznesenie č.   8-2/2012 bolo jednomyseľne prijaté

 

C. určuje

 

Uznesenie č. 8-3/2012

 

  1. d)Lýdiu Škultétyovú   za zapisovateľa zápisnice
  2. e)Jozefa Holuba, Moniku NáčinovúMilana Petrána za členov návrhovej komisie                              
  3. f)Jozefa Baláža, Ľudmilu Turčániovú   za overovateľov zápisnice

 

Uznesenie č. 8-4/2012

 

-          Komisiu na výber nového nájomcu Pohostinstva Riečka v zložení: Ján Spišiak, Jozef Holub, Milan Petrán

        

 

Hlasovanie      za : 7   (Baláž, Holub, Náčinová, Petrán,   Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

 

                        Proti: 0

 

                        Zdržal sa: 0

 

Uznesenia č.   8-3/2012 – 8-4/2012 boli jednomyseľne prijaté

 

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa 26.11.2012

Zodpovedá:

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie