Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Uznesenie OZ 3/2016

Uznesenia 3/OZ/2016

 

z pravidelného zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Riečka, konaného dňa 29.4.2016

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny

 

Obecné zastupiteľstvo obce Riečka

 

  1. Berie na vedomie :

 

Uznesenie č. 3-1/2016

 

-Informácie zo zasadnutia komisií 

-Informácie starostu obce zo stretnutí a porád

-informáciu o plánovaných podujatiach v obci

-informáciu o uskutočnených a plánovaných prácach v obci

-informácia o Materskej škole v Riečke

-informácia o príprave osláv  10.výročia spolupráce s obcou Kulpin v Srbsku

 

Uznesenie č. 3-2/2016

 

-informáciu zo zasadania Komisie  na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

 

Uznesenie č. 3-3/2016

 

-Správy kontrolórky obce :

1/ Kontrola inventarizácie a hospodárenia s majetkom obce za rok 2015

2/ Kontrola evidencie pokladničných dokladov v pokladničnej knihe  obce Riečka

3/ Kontrola inventarizácie peňažných prostriedkov v hotovosti v pokladni OÚ

 

Uznesenie č. 3-4/2016

 

-informáciu o príprave zámeny pozemkov medzi Obcou Riečka pod miestnymi komunikáciami a BBSK pod cestou III.triedy

 

Uznesenie č. 3-5/2016

 

- žiadosť Ing. Pavla Petríka, bytom Šalková o odkúpenie časti pozemku parc.č. KN – E 49, vedenej na LV č. 438 k.ú. Riečka. OZ súhlasí s predajom hodným osobitného zreteľa s tým, že vytýčenie hraníc pozemku sa vykoná sa účasti stavebnej komisie a žiadateľa.

 

Uznesenie č. 3-6/2016

 

- žiadosť Eleny Libiakovej, bytom Riečka, Kratina 138 o opravu miestnej komunikácie v časti Priehrada pred ich rodinným domom. OZ berie žiadosť na vedomie a táto sa bude riešiť v zmysle finančných možností obce

 

Hlasovanie       za : 6   (Baláž, Krahulec, Náčinová, Petrán, Spišiak, Turčányiová)

                        Proti:  0

                        Zdržal sa:  0

 

Uznesenia č. 3-1/2016 – 3-6/2016 boli jednohlasne prijaté.

 

  1. Schvaľuje:

 

Uznesenie č. 3-7/2016


- Zmluvu o dielo  s Ing. Jozefom Kreutzom na zhotovenie obrazu  v sume 60,- €. Obraz bude použitý ako darček pre Miestne spoločenstvo Kulpin pri príležitosti 10.výročia spolupráce

 

Uznesenie č. 3-8/2016

 

-žiadosť Pavla Michalíka a Janky Kubišovej o odkúpenie pozemku v časti Nevolné. Jedná sa o parc.č. KN-C 1213/151 TTP o výmere 161m2, parc.č. KN-C 1213/153 TTP o výmere 75m2 a parc.č. KN-C 1300/8 zast.plocha o výmere 25m2, zamerané GP č. 45308381-113/2015 zo dňa 27.4.2016. Kúpna cena bola dohodnutá vo výške 5€/m2.

 

Náklady na vyhotovenie geometrického plánu, vytýčenie pozemku, vyhotovenie  zmluvy a návrh na vklad bude hradiť kupujúci. Predaj bude uskutočnený ako prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadateľ je vlastníkom susednej nehnuteľnosti.

Predaj  nasledovného pozemku je ako predaj uskutočnený podľa ustanovenia §  9a ods. 8 písm. e  zákona č. 138/1991 Z. b. v poslednom platnom znení zmien a doplnkov, a to ako predaj v prípadoch hodných osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne  nadpolovičnou väčšinou všetkých poslancov.

Pri predaji pozemku nedochádza k nedovolenému zmluvnému prevodu v zmysle § 9 a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

 

Hlasovanie       za : 6   (Baláž, Krahulec, Náčinová, Petrán, Spišiak, Turčányiová)

                        Proti:  0

                        Zdržal sa:  0

Uznesenia č. 3-7/2016 – 3-8/2016 boli jednohlasne prijaté.

C) určuje :

Uznesenie č. 3-9/2016

 

a)Annu Mikulovú    za zapisovateľa zápisnice

b)Ľudmilu Turčányiovú, Jozefa Baláža, Jána Spišiaka, za členov návrhovej komisie                                

c)Romana Krahulca a  Milana Petrána  za overovateľov zápisnice

 

Hlasovanie       za :  6  (Baláž, Krahulec, Náčinová, Petrán, Spišiak, Škultétyová, Turčányiová)

                        Proti:  0            Zdržal sa:  0

 

Uznesenie č.   3-9/2016  bolo jednohlasne prijaté

 

Uznesenie podpísal starosta obce Ing. Marián Spišiak, dňa  2.5.2016

Zodpovedá: Správce Webu

Samospráva

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Aktuálne počasie

<<
>>
zajtra, piatok 2. 12. 2022
slabé sneženie 5 °C -2 °C
slabé sneženie, južný vánok
vietorJ, 1.39m/s
tlak1023hPa
vlhkosť63%
sneženie0.35mm

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie