Riečka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov

je stálym, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov postupuje v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z.

 • Predseda: Bc. Ľudmila Turčányiová 
 • Členovia:  Ing. Erika Baboľová, Martina Kielarová

Komisia na prešetrovanie sťažností, ktorá smeruje na hlavného kontrolóra obce pri výkone samosprávnej pôsobnosti obce

je stálym, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Úlohy komisie sú ustanovené v smernici o vybavovaní sťažností.

 • Predseda: Bc. Ľudmila Turčányiová 
 • Členovia:  Ing. Erika Baboľová, Martina Kielarová

Komisia pre ochranu verejného poriadku, životného prostredia a výstavby obce

je stálym, poradným, iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva. Ako poradný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce sa zaoberá všetkými vplyvmi na životné prostredie. Z oblasti prenesených kompetencií výkonu štátnej správy sa vyjadruje k rozhodnutiam obce na úseku:

 1. ochrany verejného poriadku
 2. životného prostredia a výstavby
 • Predseda:  Ing. Erika Baboľová 
 • Členovia:  Miloš Čermák, Branislav Hríbik, Martina Kielarová,  Milan Timko,  Peter Lupták, Tomáš Ševčík a Richard Zöldy

 

Finančno-sociálna komisia

je poradný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce vo veciach financií obce. Zaoberá sa hlavne rozpočtom obce a jeho plnením. Napomáha k hľadaniu financií na rozvojové projekty obce a dáva návrhy na účelné využitie a zhodnocovanie obecného majetku. Finančno-sociálna komisia plní úlohy na úseku:

 1. finančnom
 2. sociálnej pomoci
 3. zdravotníctva
 • Predseda: Monika Náčinová 
 • Členovia: Bc. Ľudmila Turčányiová, Mgr. Zuzana Sedláčeková, Anna Mikulová, Marianna Rusková, Eman Horváth

Kultúrno-športová a školská komisia

je poradný orgán obecného zastupiteľstva a starostu obce v kultúrnej, športovej a školskej oblasti. Zabezpečuje kultúrne, spoločenské a športové akcie v obci a dáva návrhy na zlepšenie kultúrneho života obce. Zabezpečuje prenesenie iniciatív a podnetov v kultúrnej a v školskej oblasti od občanov, spolu s návrhom riešenia a financovania pre starostu obce a obecné zastupiteľstvo. Kultúrno-športová a školská komisia plní úlohy na úseku:

 1. kultúry
 2. školstva
 3. telesnej výchovy
 • Predseda:  Martina Kielarová
 • Členovia: Branislav Hríbik, Miloš Čermák,  Bc. Ľudmila Turčányiová, Jana Gašparová, Jaroslav Gajdoš