OZNAM

Obec Riečka pozýva všetky deti aj rodičov na Mikulášske popoludnie, ktoré bude dňa : 5.12.2015 o 16,00 hod. pred Obecným úradom v Riečke.

Poplatok : za deti s trvalým pobytom v obci 1€

Prihlásiť sa môžete: do 3.12.2015 na Obecnom úrade alebo v Materskej škole.

Voľby
do Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť.

Prekážkou práva voliť je

Ÿzákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

Ÿvýkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,

Ÿpozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

III

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿvýkon trestu odňatia slobody,

Ÿprávoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿpozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

Ÿvo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo

Ÿv ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

Ÿnemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,

Ÿmá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

V

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej formetak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016),

elektronicky (e-mailom)tak,

aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.2.2016). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿmeno a priezvisko,

Ÿrodné číslo,

Ÿštátnu príslušnosť,

Ÿadresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

Ÿkorešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

Ÿmeno a priezvisko,

Ÿrodné číslo,

Ÿštátnu príslušnosť,

Ÿadresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

VI

Voľba poštou

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to

písomne(v listinnej forme)tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016)

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

elektronicky(e-mailom) tak,

aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15.1.2016).

Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

Ÿmeno a priezvisko,

Ÿrodné číslo,

Ÿadresu trvalého pobytu,

Ÿadresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine

Ÿobálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

Ÿhlasovacie lístky,

Ÿnávratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa,

Ÿpoučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ.

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4.3.2016).

***

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-nrsr

Pečenie koláčov

Druhú novembrovú sobotu sa u nás konal už 11. ročník regionálnej súťaže v pečení kysnutých koláčov. Pozvanie prijali susedné obce Tajov, Králiky, Kordíky a nechýbali ani ženy z družobného Kulpína a naši menovci z Riečky (okres Rimavská Sobota). Našu Riečku tento krát reprezentovalo rodinné trojgeneračné družstvo – mama Elenka Voskárová, dcéra Katka Králiková, vnučka Janka Škultétyová. Všetkých 6 družstiev predviedlo svoje kuchárske umenie, šikovnosť a kreativitu, a tak mala porota v zložení Milka Spišiaková, Anna Čermáková a Eva Tomašeková naozaj ťažkú úlohu. Za víťazov boli vyhlásené družstvá z domácej Riečky a Kordík, no obdiv a uznanie si zaslúžia všetci zúčastnení. V rámci sprievodného programu bola už tradičná ochutnávka domácich pomazánok a výstava ľudovo umeleckej tvorby, kde vystavovala Vierka Voskárová ručne maľované perníky a p. Žatko vyrezávané píšťalky a fujary. Súťažiaci boli odmenení, koláče sú zjedené a naše poďakovanie patrí tak organizátorom, ako aj hosťom a návštevníkom, pre ktorých je každoročne táto pekná a chutná akcia usporiadaná.

Ľ: Turčányiová

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na pravidelné   zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22.10.2015 o 18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

 

 

Program:

1. Otvorenie

2. VZN č. 2/2015 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a VZN č. 3/2015 Trhový poriadok

3. Zriadenie inventarizačnej a likvidačnej komisie

4. Návrh na zmenu rozpočtu za rok 2015

5. Správy kontrolóra obce

6. Rôzne

7. Uznesenie, záver

V Riečke 16.10.2015

                                                                                                                Ing. Marián Spišiak

                                                                         starosta obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné. Pozývame všetkých občanov.

OBEC RIEČKA POZÝVA

  

Dňa : 1.9.2015 (utorok)

na turistický výlet na trase:

Roháčske plesá

Parkovisko Roháčska dolina – Adamcuľa- Roháčsky vodopád- Roháčske plesá – Smutná dolina – Tatliakova chata – parkovisko

Trasa potrvá cca 5 hod + 2 hod.rezerva pre tých, ktorí si zvolia náročnejšiu trasu

Odchod autobusu:  ráno o 5,00 hod.

Poplatok : 4 €

Prihlásiť sa môžete do 27.8.2015

dňoch : 14.7., 22.7. a 30.7.2015 bude v našej obci postupne prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa - spoločnosti Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s. Obmedzená distribúcia elektriny bude v čase od 7,30 – 12,30 hod.

Súťažili sme v Tajove

V sobotu 20. júna sme sa zúčastnili Jánskych osláv v susednom Tajove, ktorých súčasťou boli športové súťaže medzi obcami nášho mikroregiónu. Riečku reprezentovala štvorica odvážlivcov Jozef a Veronika Kušniarovci, Nikola Kolofíková, Radoslav Fodor. Pretekalo sa v piatich disciplínach : strieľanie hokejkou na bránu, skákanie vo vreci, jazda s fúrikom, hod guľou a nakoniec čisto chlapská záležitosť pílenie dreva bruchačkou. Naše družstvo obsadilo pekné štvrté miesto a okrem dobrého gulášu, na ktorom sme si všetci pochutili, si naši športovci zaslúžia aj naše poďakovanie za ich ochotu, odvahu a vzornú reprezentáciu našej obce.

Ľ. Turčányiová

Omša v prírode

Už po piaty krát sme sa stretli v Kazimieri pri prameni pátra Mateja, kde náš kňaz R. Bujdoš odslúžil sv. omšu spolu s kňazom a zároveň rodákom J. Voskárom. Prítomným sa prihovoril predseda urbáru E. Dlhoš a takmer stovka hostí, najmä z Riečky sa posilnila duchovne a neskôr aj telesne, v podobe dobrých rezňov, vínka a domácich koláčikov. Pekné letné počasie, Božia príroda a spoločenstvo dobrých ľudí, to boli dôvody, prečo sme prišli a verím, že o rok prídeme zas. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek podporili túto akciu.

Ľ. Turčányiová

Dňa 7.6.2015 sme v našej obci organizovali športovo- rekreačné podujatie pri príležitosti konania MDD. Počasie bolo výborné, a tak nám už nič nemohlo pokaziť dobrú náladu. O hladné žalúdky sa postarali organizátori výrobou chutných hotdogov, vynikajúcim popcornom a čapovaným chladeným pivom.

Turistika

V poslednú aprílovú sobotu (25.4.2015) bola z podnetu Obecného zastupiteľstva realizovaná otváracia túra sezóny zo sedla Malého Šturca cez Svrčiník do Kordík a pre tých zdatnejších až domov - do Riečky. V sobotné ráno sa zišlo skoro za autobus odhodlaných turistických nadšencov rôzneho veku - od školopovinných detí, cez ľudí stredného veku až po dôchodcov. Autobus nás vysadil na Malom Šturci a odtiaľ sa už začala pešia turistika – stúpanie do krásneho, ale príkreho kopca...

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na pravidelné   zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v piatok 26.6.2015 o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

 

 

Program:

1. Otvorenie

2. Správa audítorky a kontrolórky obce za rok 2014

3. Záverečný účet za rok 2014

4. Informácie o činnosti a aktivitách v obci

5. Rôzne

6. Uznesenie, záver

V Riečke 15.6.2015

 

Ing. Marián Spišiak

starosta obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné. Pozývame všetkých občanov.

Pri príležitosti MDD, pozývame všetky deti a rodičov na zábavno-športové popoludnie,

ktoré sa uskutoční v nedeľu - 7.júna 2015 o 15,00 hod. na ihrisku pri garážach.

Prihlásiť sa môžete na Obecnom úrade, alebo v Materskej škole. Poplatok za dieťa

s trvalým pobytom - 1€, cudzie deti - 3€.

OBEC RIEČKA

Obecný úrad

Č.j.: 57/2015

                                                        MDVa RR SR

                                                odbor elektronické komunikácie

                                                Nám. Slobody 6

                                               P.O.BOX 10

                                                      810 05 Bratislava

                                                      V Riečke, 15.5.2015

Vec: Žiadosť o pomoc pri náprave chyby  

Obec Riečka sa nachádza v Banskobystrickom okrese a má 750 obyvateľov. Výrazným handicapom obyvateľov obce je absencia širokopásmového pripojenia na internet.

Situácia v obci je nasledovná:

1/ Obec Riečka je biele miesto v zmysle definície pre OPIS PO3, lebo nemá žiadne pokrytie pre širokopásmový prístup 2Mbit/s v obci.

2/ Obec Riečka bola administratívnym nedopatrením organizácie NASES v predchádzajúcom období vyškrtnutá zo zoznamu notifikovaných bielych miest.

3/ Na základe uvedeného faktu nespadá obec Riečka do prípravy implementácie OPIS PO3 pre širokopásmový prístup, ktorý je v súčasnosti v príprave projekčnej a inžinierskej činnosti.

Z týchto dôvodov Vás žiadame o pomoc pri zabezpečení odstránenia uvedeného stavu a zaradenia obce do prípravy implementácie širokopásmového prístupu k internetu. Ak sa uvedený stav nebude riešiť do 31.6.2015, budeme nútení obrátiť sa na príslušný výbor Európskej komisie.

S úctou

Ing. Marián Spišiak

                                                                starosta obce

Adresa: Obecný úrad Riečka, 974 01 Riečka, Hlavná 125

Tel.: 048/4197203, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Vybavuje: Ing Spišiak

 

Na vedomie:

NASES, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Mgr. Rastislav Janota, gen.riad.,

Kollarova 8, 917 02 Trnava

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Ing. Vladimír Kešjar, Továrenská 7, P.O.Box 40, 828 55 Bratislava 24

NR SR Ing. Peter Pellegríni, predseda parlamentu SR, digitálny líder SR, Nám. Alexandra Dubčeka1, 812 80 Bratislava

Partnerstvá pre prosperitu, OZ, Mgr. Milan Ištván, predseda, Jašíkova 2, 821 03 Bratislava

OZNAM

Dňa : 25.4.2015 (sobota)

sa uskutoční turistický výlet na trase:

sedlo Malý Šturec (Priečny vrch- sedlo Turecká cesta) – Svrčník (sedlo Flochovej- rázcestie pod Tablou- Tabla) – Kordíky – po št.ceste do Riečky

Odchod autobusu je ráno o 8,00 hod. spred Obecného úradu v Riečke

Poplatok : 1 €

Prihlásiť sa môžete do 22.4.2015

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na pravidelné   zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 19.3.2015 o 18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

 

 

Program:

1. Otvorenie

2. Správa kontrolórky obce

3. VZN č. 1/2015 o vodení psa mimo chovného priestoru

4. Informácie starostu z porád a stretnutí

5. Rôzne

6. Uznesenie, záver

V Riečke 11.3.2015

                                                                                                               Ing. Marián Spišiak

                                                                         starosta obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné. Pozývame všetkých občanov.

 

V sobotu 7.marca 2015

sa uskutoční

12. ročník

Stolnotenisového turnaja

o Pohár starostu Obce Riečka

 

začiatok: o 9,00 hod.

 

kde: v Kultúrnom dome v Riečke.

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr v sobotu ráno do 8,30 hod.

22

 

„Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti.“ Tak sme si povedali a stretli sme sa v nedeľu 8. februára v kultúrnom dome.

 

Stretnutie rodákov - 2015

V roku 2015 si naša obec pripomenie 560. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti by sme chceli zorganizovať už 4. ročník stretnutia rodákov. Prosíme Vás o nahlásenie adresy Vašich blízkych a známych, ktorí už v obci nebývajú a majú záujem o toto stretnutie. Adresy prosíme nahlásiť na Obecný úrad v Riečke najneskôr do 30.4.2015.

Ocenenie občanov našej obce

Pri tejto príležitosti chceme oceniť našich občanov, ktorí sa podieľali na zveľaďovaní našej obce. Vaše návrhy na ocenenie prosíme doručiť na Obecný úrad v Riečke do 30.4.2015.

 

Príspevky do RES-u č. 30

Uzávierka Riečanského spravodaja č. 30 bude ku dňu : 30.6.2015. Prosíme o doručenie vašich príspevkov, ktoré chcete uverejniť, na Obecný úrad v Riečke osobne, alebo mailom:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Referendum 7.2.2015 výsledky hlasovania v obci Riečka

Počet zapísaných voličov :                 611

Počet vydaných hlasovacích lístkov :  192

Počet platných hlasov:                       190

% účasti:                                          31%

Odpovede na otázky:

           

 

1/ Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?       

ÁNO =180                 NIE =10

2/ Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

ÁNO = 176                NIE =11

3/ Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

ÁNO = 177                NIE =10

Pozývame všetky deti na karneval do kultúrneho domu v Riečke v nedeľu 8.2.2015 o 16.00 hodine

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na pravidelné   zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22.1.2015 o 18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

 

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie platu starostovi obce    

3. Postup obce pri majetkovom vysporiadaní miestnej komunikácie Za Tonkov

4. Správa kontrolóra obce

5. Informácie starostu z porád a stretnutí

6. Rôzne

7. Uznesenie, záver

V Riečke 14.1.2015

                                                                                                               Ing. Marián Spišiak

                                                                         starosta obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné. Pozývame všetkých občanov.

Starosta obce Riečka podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Riečka, ktoré sa bude konať

12. decembra 2014 (piatok) o 19,30 hod.

v zasadačke Obecného úradu Riečka

      Návrh programu:

 1. Štátna hymna
 2. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce,  konaných 15.11.2014
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Riečka
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Riečka
 6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 7. Schválenie programu, ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka
 8. Príhovor novozvoleného starostu obce Riečka
 9. Voľba pracovných komisií - mandátová komisia a volebná komisia                                      

                                - návrhová komisia

 1. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií
 2. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
 3. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
 4. Určenie platu novozvolenému starostovi obce
 5. Zastupovanie starostu
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného zastupiteľstva
 7. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri MŠ v Riečke
 8. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva na I. polrok 2015
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesení
 11. Záver.

                                                                              Ing. Marián Spišiak

                 starosta obce

Informácia pre občanov o separovanom zbere

Podľa usmernenia firmy, ktorá u nás zbiera separovaný odpad, je možné viacvrstvové obaly z mlieka, džúsov, a pod. (Tetrapak) zbierať spolu s plastami. Takisto je možné dávať plastové  nádoby z rastlinného  oleja medzi plastové obaly.

Mikulová

 

Jubilejný ročník súťaže

V sobotu 8. novembra sme už po 10. krát zorganizovali súťaž v pečení kysnutých koláčov.

Výsledky komunálnych  volieb   zo dňa 15.11.2014 v obci Riečka :

Počet  zapísaných voličov                            612

Zúčastnilo sa :                                           395

Platné hlasy :                                            389

% účasti:                                                   64,5 %

Za starostu obce bol zvolený:                    Ing. Marián Spišiak         264 hlasov         KDH

Ďalší kandidát :                                             Ing. Erika Baboľová         125 hlasov     nezávislý kandidát 

Zvolení poslanci:

 1. Ján Spišiak                                     nezávislý kandidát          252 hlasov
 2. Jozef Baláž                                      KDH                             221 hlasov
 3. Milan Petrán                                    nezávislý kandidát          197 hlasov
 4. Ľudmila Turčányiová                        KDH                              197 hlasov
 5. Monika Náčinová                             nezávislý kandidát           195 hlasov
 6. Lýdia Škultétyová                            KDH                              171 hlasov
 7. Roman Krahulec                             nezávislý kandidát           160 hlasov 

  Poradie ostatných kandidátov na poslancov :

 8. Jana Kovácsová                               nezávislý kandidát          150 hlasov
 9. Martina Kyšková                              KDH                             126 hlasov
 10. Miroslav Šimiak                               HZDS                            115 hlasov
 11. Igor Molnár                                    nezávislý kandidát            83 hlasov
 12. Anton Víglaský                                SMER – SD                      66 hlasov
 13. Lýdia Krahulcová                             HZDS                              62 hlasov
 14. Jozef Šimiak                                    HZDS                              61 hlasov
 15. Jarmila Spišiaková                            HZDS                              36 hlasov
 16. Robert Spišiak                                  HZDS                             30 hlasov 

 

OBEC RIEČKA

Vás pozýva na

10.ročník súťaže

„Pečenie kysnutých koláčov“

Riečka, Králiky, Kordíky, Tajov, Kulpin /Srbsko/,

Riečka /Rimavská Sobota/

 

8.11.2014 o 14.00 hod.

Kultúrny dom v Riečke 

Obec Riečka

Číslo: 37-002/2014                                                                                             Riečka, 28.10.2014

Vec:

Obec Tajov, Tajov 79, 976 34 Tajov

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Tajov – TJ Slovan, k.ú. Riečka – rekonštrukcia NN prípojok“ v spojenom územnom a stavebnom konaní

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

Oznámenie

o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní

a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

 

            Dňa 19.8.2014 podal stavebník, Obec Tajov, Tajov 79, 976 34 Tajov, na Obecný úrad v Riečke – stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

„Tajov – TJ Slovan, k.ú. Riečka – rekonštrukcia NN prípojok“

navrhnutú v Riečke, pozemok parc.č.: KN-C 1097/5, 1304/6, 1304/10 (identická s KN-E 625/5),

KN-C 1100/2 (identická s KN-E 625/3), KN-C 1100/1 (identická s KN-E 625/1), KN-C 1100/6, 1100/7 v k.ú. Riečka.

Účastníci konania :

Obec Tajov                                                                                                                     - stavebník

vlastníci uvedení na LV č. 1677 pre k.ú. Riečka                                 - vlastníci dotknutých pozemkov

SPF, Búdkova 36, Bratislava                                                               - správca dotknutého pozemku

Ing. Vladimír Bubniak, Tr. SNP 11, Banská Bystrica                                                       - projektant

Peter Murgaš, Tajov 37                                                                                            - stavebný dozor

            Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

            Predmetom konania je vydanie povolenia na umiestnenie a uskutočnenie stavby rekonštrukcie existujúcich NN prípojok pre futbalové ihrisko TJ Slovan Tajov a pre chatu „Murgaš“, ktoré sú v súčasnosti napojené vzdušnými NN prípojkami - závesnými káblami, ktoré sú vedené na drevených stĺpoch s pätkami A1 + I2, osadené a vedené na cudzom pozemku, v rozsahu:

Realizácia novej NN káblovej zemnej prípojky pre futbalové ihrisko TJ Slovan Tajov a pre chatu „Murgaš“ s pokračovaním od TS399 (OEG) do istiacej skrine SPP2 + SPP0 osadené na existujúcom stĺpe JB9/6kN v areáli ihriska a demontáž existujúcich vzdušných vedení pre TJ Slovan a pre chatu „Murgaš“ vrátane drevených podperných stĺpov (2ks) s pätkami, ktoré prechádzajú cez cudzí pozemok. Novú uloženie bude do zemnej ryhy 50/80 cm po pozemku obce vedľa komunikácie. Fakturačné meranie pre TJ Slovan Tajov je v trafostanici TS399 Tajov – Salaš a fakturačné meranie pre chatu „Murgaš“ je na chate. Predpokladá sa zachovanie pôvodných fakturačných meraní bez navýšenia výkonu s hlavnými ističmi B25/3.

            Stavebník ku konaniu doložil podklady konania, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy podľa §3 a §§8,9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Odborné vedenie uskutočňovania stavených prác zabezpečí Peter Murgaš, autorizovaný stavebný dozor, SKSI: *05147*10*.

           

Obec Riečka, zastúpená podľa ust. §13 ods.4 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení starostom obce Ing. Mariánom Spišiakom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení následných zmien, doplnkov a noviel, v súlade s ustanovením §§36 a 61 stavebného zákona a podľa §18 zák.č. 71/1967 Zb. platnom znení o správnom konaní

oznamuje

začatie stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej a verejnej správy

a nakoľko rozsah žiadosti poskytuje dostatočný podklad pre správne posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe miestne pomery,

stavebný úrad podľa §36 ods.2 a §61 ods.2 stavebného zákona

upúšťa

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

            Účastníci konania môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská ku žiadosti uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa ne v zmysle §36 ods.2 a §61 ods.3 stavebného zákona neprihliadne.

          

            Dotknuté orgány štátnej a verejnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania, inak v zmysle §36 ods.3 a §61 ods.5 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia a že ich stanovisko k predmetnej stavbe je kladné. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho písomnú žiadosť, určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.

            Do podkladov konania je možné nahliadnuť v pracovných dňoch na Obecnom úrade, Riečka 125, 974 01 Banská Bystrica.

            Ak sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

                                                                                              Ing. Marián Spišiak

                                                                                                   starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. §36 ods.4 a §61 ods.4 zák. číslo 50/1976 Zb. v platnom znení o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V zmysle ust. §26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. v platnom znení o správnom konaní musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Riečka a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. §26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní je toto oznámenie súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Riečka, ktorá je dostupná na webovej stránke obce Riečka – www.riecka.sk.

....................................................................                       .............................................................

       vyvesené na úradnej tabuli                                                     zvesené z úradnej tabule

         dátum, pečiatka, podpis                                                       dátum, pečiatka, podpis

Doručuje sa:

 1. Okresný úrad, OSŽP – OH, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
 2. Okresný úrad, OSŽP – OPaK, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
 3. SSE – D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
 4. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, 974 01 Banská Bystrica
 5. Michlovský, s.r.o., UC2, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
 6. MO SR, Agentúra správy majetku Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
 7. BBRSC, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
 8. Urbariát p.s.Riečka Riečka 125 , 974 01 Banská Bystrica

Na vedomie:

 1. Obec Tajov, Tajov 79, 976 34 Tajov

Co: spis

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014

KANDIDÁTNA LISTINA

pre voľby starostu obce v  Riečke

15.11.2014

 

Miestna volebná komisia v Riečke podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce Riečka zaregistrovala týchto kandidátov:

 

 1. Erika BABOĽOVÁ, Ing., vek 47 rokov, stavebný inžinier, Riečka, Hlavná 228/70, nezávislý kandidát

     2. Marián SPIŠIAK Ing., vek 59 rokov, poľnohosp.inžinier, Riečka, Priehrada 161/5, Kresťanskodemokratické hnutie

 

KANDIDÁTNA LISTINA

Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Riečke

15.11.2014

 

Miestna volebná komisia v Riečke podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. O voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

 1.  Jozef BALÁŽ, Ing., 62 rokov, dôchodca, Riečka, Za Tonkov 203/5, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Jana KOVÁCSOVÁ, Ing., 44 rokov, manažér, Riečka, Za Tonkov 189/26, nezávislý kandidát
 3. Lýdia KRAHULCOVÁ, 49 rokov, zamestnanec, Riečka, Vajano 90/6, Hnutie za demokratické Slovensko
 4.  Roman KRAHULEC, 52 rokov, živnostník, Riečka, Vajano 90/6, nezávislý kandidát
 5. Martina KYŠKOVÁ, Mgr., 39 rokov, učiteľka ZŠ, Riečka, Hlavná 21/59, Kresťanskodemokratické hnutie
 6. Igor MOLNÁR, Ing., 51 rokov, obchodný manažér, Riečka, Nevoľné 309/99, nezávislý kandidát
 7.  Monika NÁČINOVÁ, 37 rokov, administratívy pracovník, Riečka Za Tonkov 193/34, nezávislý kandidát
 8.  Milan PETRÁN, 39 rokov, elektromechanik, Riečka, Priehrada 140/14, nezávislý kandidát
 9.  Ján SPIŠIAK, Prof.RNDr.DrSc., 61 rokov, vysokoškolský profesor, Riečka, Za Tonkov 178/2, nezávislý kandidát
 10.  Robert SPIŠIAK, 23 rokov, študent VŠ, Riečka, Za Tonkov 173/6, Hnutie za demokratické Slovensko
 11. Jarmila SPIŠIAKOVÁ, 52 rokov, zamestnanec, Riečka, Za Tonkov 173/6, Hnutie za demokratické Slovensko
 12. Jozef ŠIMIAK, 20 rokov, študent, Riečka, Pod cintorínom 37/2, Hnutie za demokratické Slovensko
 13. Miroslav ŠIMIAK, 44 rokov, podnikateľ, Riečka, Závoz 247/28, Hnutie za demokratické Slovensko
 14.  Lýdia ŠKULTÉTYOVÁ,Mgr., 53 rokov, personalistka, Riečka, Na ihrisko 100/16, Kresťanskodemokratické hnutie
 15. Ľudmila TURČÁNYIOVÁ, Bc., 42 rokov, kartolitograf, Riečka 77,   Kresťanskodemokratické hnutie
 16. Anton VÍGLASKÝ, Mgr., 40 rokov, podnikateľ, Riečka, Na ihrisko 254/47, SMER – sociálna demokracia

          

 

V obci Riečka možno zakrúžkovaním označiť /zvoliť/ najviac 7 poslancov.

Pebehla aktualizácia web stránok. Všetok chýbajúci obsah bude v priebehu najbližších dňoch doplnený. Novinky a aktuality môžete nájsť v sekcii "Archív noviniek" nachádzajúcej sa na hornej lište.