V sobotu 7.marca 2015

sa uskutoční

12. ročník

Stolnotenisového turnaja

o Pohár starostu Obce Riečka

 

začiatok: o 9,00 hod.

 

kde: v Kultúrnom dome v Riečke.

 

Záujemcovia sa môžu prihlásiť najneskôr v sobotu ráno do 8,30 hod.

22

 

„Už sa fašiang kráti, už sa nenavráti.“ Tak sme si povedali a stretli sme sa v nedeľu 8. februára v kultúrnom dome.

 

Stretnutie rodákov - 2015

V roku 2015 si naša obec pripomenie 560. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti by sme chceli zorganizovať už 4. ročník stretnutia rodákov. Prosíme Vás o nahlásenie adresy Vašich blízkych a známych, ktorí už v obci nebývajú a majú záujem o toto stretnutie. Adresy prosíme nahlásiť na Obecný úrad v Riečke najneskôr do 30.4.2015.

Ocenenie občanov našej obce

Pri tejto príležitosti chceme oceniť našich občanov, ktorí sa podieľali na zveľaďovaní našej obce. Vaše návrhy na ocenenie prosíme doručiť na Obecný úrad v Riečke do 30.4.2015.

 

Príspevky do RES-u č. 30

Uzávierka Riečanského spravodaja č. 30 bude ku dňu : 30.6.2015. Prosíme o doručenie vašich príspevkov, ktoré chcete uverejniť, na Obecný úrad v Riečke osobne, alebo mailom:

Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Referendum 7.2.2015 výsledky hlasovania v obci Riečka

Počet zapísaných voličov :                 611

Počet vydaných hlasovacích lístkov :  192

Počet platných hlasov:                       190

% účasti:                                          31%

Odpovede na otázky:

           

 

1/ Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?       

ÁNO =180                 NIE =10

2/ Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?

ÁNO = 176                NIE =11

3/ Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?

ÁNO = 177                NIE =10

Pozývame všetky deti na karneval do kultúrneho domu v Riečke v nedeľu 8.2.2015 o 16.00 hodine

P O Z V Á N K A

Pozývame Vás na pravidelné   zasadanie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22.1.2015 o 18,30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Riečke.

 

 

Program:

1. Otvorenie

2. Určenie platu starostovi obce    

3. Postup obce pri majetkovom vysporiadaní miestnej komunikácie Za Tonkov

4. Správa kontrolóra obce

5. Informácie starostu z porád a stretnutí

6. Rôzne

7. Uznesenie, záver

V Riečke 14.1.2015

                                                                                                               Ing. Marián Spišiak

                                                                         starosta obce

Zasadnutie obecného zastupiteľstva je verejné. Pozývame všetkých občanov.

Starosta obce Riečka podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Riečka, ktoré sa bude konať

12. decembra 2014 (piatok) o 19,30 hod.

v zasadačke Obecného úradu Riečka

      Návrh programu:

 1. Štátna hymna
 2. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva
 3. Oboznámenie s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce,  konaných 15.11.2014
 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce Riečka
 5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva obce Riečka
 6. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 7. Schválenie programu, ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Riečka
 8. Príhovor novozvoleného starostu obce Riečka
 9. Voľba pracovných komisií - mandátová komisia a volebná komisia                                      

                                - návrhová komisia

 1. Overenie platnosti voľby starostu a poslancov a zlučiteľnosti ich funkcií
 2. Voľba členov komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie starostu obce
 3. Voľba predsedov a členov komisií obecného zastupiteľstva
 4. Určenie platu novozvolenému starostovi obce
 5. Zastupovanie starostu
 6. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva na zvolávanie zasadaní obecného zastupiteľstva
 7. Delegovanie zástupcov obce do Rady školy pri MŠ v Riečke
 8. Pracovný kalendár obecného zastupiteľstva na I. polrok 2015
 9. Diskusia
 10. Návrh uznesení
 11. Záver.

                                                                              Ing. Marián Spišiak

                 starosta obce

Informácia pre občanov o separovanom zbere

Podľa usmernenia firmy, ktorá u nás zbiera separovaný odpad, je možné viacvrstvové obaly z mlieka, džúsov, a pod. (Tetrapak) zbierať spolu s plastami. Takisto je možné dávať plastové  nádoby z rastlinného  oleja medzi plastové obaly.

Mikulová

 

Jubilejný ročník súťaže

V sobotu 8. novembra sme už po 10. krát zorganizovali súťaž v pečení kysnutých koláčov.

Výsledky komunálnych  volieb   zo dňa 15.11.2014 v obci Riečka :

Počet  zapísaných voličov                            612

Zúčastnilo sa :                                           395

Platné hlasy :                                            389

% účasti:                                                   64,5 %

Za starostu obce bol zvolený:                    Ing. Marián Spišiak         264 hlasov         KDH

Ďalší kandidát :                                             Ing. Erika Baboľová         125 hlasov     nezávislý kandidát 

Zvolení poslanci:

 1. Ján Spišiak                                     nezávislý kandidát          252 hlasov
 2. Jozef Baláž                                      KDH                             221 hlasov
 3. Milan Petrán                                    nezávislý kandidát          197 hlasov
 4. Ľudmila Turčányiová                        KDH                              197 hlasov
 5. Monika Náčinová                             nezávislý kandidát           195 hlasov
 6. Lýdia Škultétyová                            KDH                              171 hlasov
 7. Roman Krahulec                             nezávislý kandidát           160 hlasov 

  Poradie ostatných kandidátov na poslancov :

 8. Jana Kovácsová                               nezávislý kandidát          150 hlasov
 9. Martina Kyšková                              KDH                             126 hlasov
 10. Miroslav Šimiak                               HZDS                            115 hlasov
 11. Igor Molnár                                    nezávislý kandidát            83 hlasov
 12. Anton Víglaský                                SMER – SD                      66 hlasov
 13. Lýdia Krahulcová                             HZDS                              62 hlasov
 14. Jozef Šimiak                                    HZDS                              61 hlasov
 15. Jarmila Spišiaková                            HZDS                              36 hlasov
 16. Robert Spišiak                                  HZDS                             30 hlasov 

 

OBEC RIEČKA

Vás pozýva na

10.ročník súťaže

„Pečenie kysnutých koláčov“

Riečka, Králiky, Kordíky, Tajov, Kulpin /Srbsko/,

Riečka /Rimavská Sobota/

 

8.11.2014 o 14.00 hod.

Kultúrny dom v Riečke 

Obec Riečka

Číslo: 37-002/2014                                                                                             Riečka, 28.10.2014

Vec:

Obec Tajov, Tajov 79, 976 34 Tajov

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Tajov – TJ Slovan, k.ú. Riečka – rekonštrukcia NN prípojok“ v spojenom územnom a stavebnom konaní

VEREJNÁ   VYHLÁŠKA

Oznámenie

o začatí stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní

a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

 

            Dňa 19.8.2014 podal stavebník, Obec Tajov, Tajov 79, 976 34 Tajov, na Obecný úrad v Riečke – stavebný úrad žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu

„Tajov – TJ Slovan, k.ú. Riečka – rekonštrukcia NN prípojok“

navrhnutú v Riečke, pozemok parc.č.: KN-C 1097/5, 1304/6, 1304/10 (identická s KN-E 625/5),

KN-C 1100/2 (identická s KN-E 625/3), KN-C 1100/1 (identická s KN-E 625/1), KN-C 1100/6, 1100/7 v k.ú. Riečka.

Účastníci konania :

Obec Tajov                                                                                                                     - stavebník

vlastníci uvedení na LV č. 1677 pre k.ú. Riečka                                 - vlastníci dotknutých pozemkov

SPF, Búdkova 36, Bratislava                                                               - správca dotknutého pozemku

Ing. Vladimír Bubniak, Tr. SNP 11, Banská Bystrica                                                       - projektant

Peter Murgaš, Tajov 37                                                                                            - stavebný dozor

            Dňom podania žiadosti bolo začaté spojené územné a stavebné konanie.

            Predmetom konania je vydanie povolenia na umiestnenie a uskutočnenie stavby rekonštrukcie existujúcich NN prípojok pre futbalové ihrisko TJ Slovan Tajov a pre chatu „Murgaš“, ktoré sú v súčasnosti napojené vzdušnými NN prípojkami - závesnými káblami, ktoré sú vedené na drevených stĺpoch s pätkami A1 + I2, osadené a vedené na cudzom pozemku, v rozsahu:

Realizácia novej NN káblovej zemnej prípojky pre futbalové ihrisko TJ Slovan Tajov a pre chatu „Murgaš“ s pokračovaním od TS399 (OEG) do istiacej skrine SPP2 + SPP0 osadené na existujúcom stĺpe JB9/6kN v areáli ihriska a demontáž existujúcich vzdušných vedení pre TJ Slovan a pre chatu „Murgaš“ vrátane drevených podperných stĺpov (2ks) s pätkami, ktoré prechádzajú cez cudzí pozemok. Novú uloženie bude do zemnej ryhy 50/80 cm po pozemku obce vedľa komunikácie. Fakturačné meranie pre TJ Slovan Tajov je v trafostanici TS399 Tajov – Salaš a fakturačné meranie pre chatu „Murgaš“ je na chate. Predpokladá sa zachovanie pôvodných fakturačných meraní bez navýšenia výkonu s hlavnými ističmi B25/3.

            Stavebník ku konaniu doložil podklady konania, vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov štátnej a verejnej správy podľa §3 a §§8,9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Odborné vedenie uskutočňovania stavených prác zabezpečí Peter Murgaš, autorizovaný stavebný dozor, SKSI: *05147*10*.

           

Obec Riečka, zastúpená podľa ust. §13 ods.4 písm.c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení starostom obce Ing. Mariánom Spišiakom, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení následných zmien, doplnkov a noviel, v súlade s ustanovením §§36 a 61 stavebného zákona a podľa §18 zák.č. 71/1967 Zb. platnom znení o správnom konaní

oznamuje

začatie stavebného konania v spojenom územnom a stavebnom konaní

známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej a verejnej správy

a nakoľko rozsah žiadosti poskytuje dostatočný podklad pre správne posúdenie navrhovanej stavby a stavebnému úradu sú dobre známe miestne pomery,

stavebný úrad podľa §36 ods.2 a §61 ods.2 stavebného zákona

upúšťa

od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.

            Účastníci konania môžu svoje námietky, pripomienky a stanoviská ku žiadosti uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa ne v zmysle §36 ods.2 a §61 ods.3 stavebného zákona neprihliadne.

          

            Dotknuté orgány štátnej a verejnej správy oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania, inak v zmysle §36 ods.3 a §61 ods.5 stavebného zákona sa má za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia a že ich stanovisko k predmetnej stavbe je kladné. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho písomnú žiadosť, určenú lehotu pred jej uplynutím primerane predĺži.

            Do podkladov konania je možné nahliadnuť v pracovných dňoch na Obecnom úrade, Riečka 125, 974 01 Banská Bystrica.

            Ak sa niektorý z účastníkov nechá zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc.

                                                                                              Ing. Marián Spišiak

                                                                                                   starosta obce

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa ust. §36 ods.4 a §61 ods.4 zák. číslo 50/1976 Zb. v platnom znení o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. V zmysle ust. §26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. v platnom znení o správnom konaní musí byť toto oznámenie vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Riečka a 15-ty deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto oznámenia účastníkom konania. V zmysle ust. §26 ods.2 zák. číslo 71/1967 Zb. o správnom konaní je toto oznámenie súčasne zverejnené na elektronickej úradnej tabuli obce Riečka, ktorá je dostupná na webovej stránke obce Riečka – www.riecka.sk.

....................................................................                       .............................................................

       vyvesené na úradnej tabuli                                                     zvesené z úradnej tabule

         dátum, pečiatka, podpis                                                       dátum, pečiatka, podpis

Doručuje sa:

 1. Okresný úrad, OSŽP – OH, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
 2. Okresný úrad, OSŽP – OPaK, Nám. Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
 3. SSE – D, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
 4. Slovak Telekom, a.s., Horná 77, 974 01 Banská Bystrica
 5. Michlovský, s.r.o., UC2, Zvolenská cesta 21, 974 05 Banská Bystrica
 6. MO SR, Agentúra správy majetku Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica
 7. BBRSC, a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
 8. Urbariát p.s.Riečka Riečka 125 , 974 01 Banská Bystrica

Na vedomie:

 1. Obec Tajov, Tajov 79, 976 34 Tajov

Co: spis

KOMUNÁLNE VOĽBY 2014

KANDIDÁTNA LISTINA

pre voľby starostu obce v  Riečke

15.11.2014

 

Miestna volebná komisia v Riečke podľa § 23 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce Riečka zaregistrovala týchto kandidátov:

 

 1. Erika BABOĽOVÁ, Ing., vek 47 rokov, stavebný inžinier, Riečka, Hlavná 228/70, nezávislý kandidát

     2. Marián SPIŠIAK Ing., vek 59 rokov, poľnohosp.inžinier, Riečka, Priehrada 161/5, Kresťanskodemokratické hnutie

 

KANDIDÁTNA LISTINA

Pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva v Riečke

15.11.2014

 

Miestna volebná komisia v Riečke podľa § 18 zákona SNR č. 346/1990 Zb. O voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zaregistrovala týchto kandidátov:

 

 1.  Jozef BALÁŽ, Ing., 62 rokov, dôchodca, Riečka, Za Tonkov 203/5, Kresťanskodemokratické hnutie
 2. Jana KOVÁCSOVÁ, Ing., 44 rokov, manažér, Riečka, Za Tonkov 189/26, nezávislý kandidát
 3. Lýdia KRAHULCOVÁ, 49 rokov, zamestnanec, Riečka, Vajano 90/6, Hnutie za demokratické Slovensko
 4.  Roman KRAHULEC, 52 rokov, živnostník, Riečka, Vajano 90/6, nezávislý kandidát
 5. Martina KYŠKOVÁ, Mgr., 39 rokov, učiteľka ZŠ, Riečka, Hlavná 21/59, Kresťanskodemokratické hnutie
 6. Igor MOLNÁR, Ing., 51 rokov, obchodný manažér, Riečka, Nevoľné 309/99, nezávislý kandidát
 7.  Monika NÁČINOVÁ, 37 rokov, administratívy pracovník, Riečka Za Tonkov 193/34, nezávislý kandidát
 8.  Milan PETRÁN, 39 rokov, elektromechanik, Riečka, Priehrada 140/14, nezávislý kandidát
 9.  Ján SPIŠIAK, Prof.RNDr.DrSc., 61 rokov, vysokoškolský profesor, Riečka, Za Tonkov 178/2, nezávislý kandidát
 10.  Robert SPIŠIAK, 23 rokov, študent VŠ, Riečka, Za Tonkov 173/6, Hnutie za demokratické Slovensko
 11. Jarmila SPIŠIAKOVÁ, 52 rokov, zamestnanec, Riečka, Za Tonkov 173/6, Hnutie za demokratické Slovensko
 12. Jozef ŠIMIAK, 20 rokov, študent, Riečka, Pod cintorínom 37/2, Hnutie za demokratické Slovensko
 13. Miroslav ŠIMIAK, 44 rokov, podnikateľ, Riečka, Závoz 247/28, Hnutie za demokratické Slovensko
 14.  Lýdia ŠKULTÉTYOVÁ,Mgr., 53 rokov, personalistka, Riečka, Na ihrisko 100/16, Kresťanskodemokratické hnutie
 15. Ľudmila TURČÁNYIOVÁ, Bc., 42 rokov, kartolitograf, Riečka 77,   Kresťanskodemokratické hnutie
 16. Anton VÍGLASKÝ, Mgr., 40 rokov, podnikateľ, Riečka, Na ihrisko 254/47, SMER – sociálna demokracia

          

 

V obci Riečka možno zakrúžkovaním označiť /zvoliť/ najviac 7 poslancov.

Pebehla aktualizácia web stránok. Všetok chýbajúci obsah bude v priebehu najbližších dňoch doplnený. Novinky a aktuality môžete nájsť v sekcii "Archív noviniek" nachádzajúcej sa na hornej lište.