Riečka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Poplatky

SPRÁVNE POPLATKY platné od 1. 1. 2009

Zákon NR SR č. 465/2008 Z. z., ktorým sa dopĺňajú zákony v pôsobnosti MF SR v súcislosti so zavedením meny euro v SR s účinnosťou od 1. 1. 2009 – Zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. O správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Sadzobník správnych poplatkov:

Osvedčenie odpisu, fotokópie 

 • za každú i začatú stranu
 • v slovenskom jazyku 2,- €
 • v cudzom jazyku – českom 3,00 €

Osvedčenie odpisu, fotokópie – za každú začatú stranu/ mimo úradnej miestnosti 3,00 €

Osvedčenie podpisu na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis 2,- €

Osvedčenie podpisu mimo úradnej miestnosti 3,00 €

Potvrdenie o pobyte osoby 5,00 €

STAVEBNÁ SPRÁVA

Národná rada SR zákonom č. 439/2012 Z. z. v čl. II. zmenila a doplnila zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“). Novela zákona nadobudla účinnosť 1.1.2013.

V novele zákona sú zahrnuté úpravy a zmeny v časti stavebná správa, finančná správa a obchodná činnosť.

Z uvedeného vyplýva, že dňom 1.1.2013 sa zmenili sadzby správnych poplatkov nasledovne:

1. V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa v položke 59 písm. a) prvom bode sa suma „6,50 eura“ nahrádza sumou „40 eur“.

2. V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa položka 60 vrátane oslobodenia a poznámok znie:

„Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a)

na stavby na bývanie

 

1.

na stavbu rodinného domu 50 eur

 
 

2.

na stavbu bytového domu 200 eur

 

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ...25 eur

 
 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 ..... 50 eur

 

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..... 35 eur

 
 

2.

bytových domov ..... 100 eur

 

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur

 
 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur

 
 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 30 eur

 
 

4.

na spevnené plochy a parkoviská ..... 30 eur

 
 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady ..... 30 eur

 

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 50 eur

 
 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 50 eur

 
 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 50 eur

 
 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....50 eur

 
 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....50 eur

 

f)

na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) ..... 20 eur

 

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 eur vrátane ..... 100 eur

 
 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane ..... 200 eur

 
 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 400 eur

 
 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane ..... 600 eur

 
 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 800 eur

 
 

nad 10 000 000 eur ..... 1 000 eur

 

h)

na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby ..... 50 eur

 

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

3. V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa v položke 60a písmená a) až g) znejú:

„a)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 

1.

právnickú osobu ..... 100 eur

 
 

2.

fyzickú osobu .....       30 eur

 

b)

Ohlásenie jednoduchej stavby pre .....

 

1.

právnickú osobu ..... 50 eur

 
 

2.

fyzickú osobu .....       20 eur

 

c)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 

1.

právnickú osobu ..... 30 eur

 
 

2.

fyzickú osobu .....       10 eur

 

d)

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia ..... 80 eur

 

e)

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby ..... 10 eur

 

f)

Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe ..... 30 eur

 

g)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby ..... 10 eur

 

Oslobodenie

Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.“.

4. V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa v položke 62 písm. a) prvom bode sa vypúšťajú slová „o vydanie stavebného povolenia“.

5. V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa v položke 62 písm. a) druhý bod znie:

„2.

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

 

právnickú osobu .....

50 eur 

 

fyzickú osobu .....

20 eur“.

6. V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa v položke 62 písm. a) štvrtý bod znie:

„4.

terénnych úprav pre

 

právnickú osobu .....

100 eur 

 

fyzickú osobu .....

 20 eur“.

7. V sadzobníku správnych poplatkov časti V. Stavebná správa položka 62a vrátane oslobodenia a poznámok znie:

„Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a)

na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 

1.

rodinný dom .....   35 eur

 
 

2.

bytový dom .....     120 eur

 

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 ..... 25 eur

 
 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .....     50 eur

 

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu ..... 25 eur

 
 

2.

bytových domov .....   50 eur

 

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 20 eur

 
 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 20 eur

 
 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 20 eur

 
 

4.

na spevnené plochy a parkoviská ..... 20 eur

 
 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....   20 eur

 

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami ..... 30 eur

 
 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť ..... 30 eur

 
 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka ..... 30 eur

 
 

4.

na spevnené plochy a parkoviská ..... 30 eur

 
 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady ..... 30 eur

 
 

f)

na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) ..... 20 eur

 

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 eur vrátane ..... 60 eur

 
 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .....120 eur

 
 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane ..... 250 eur

 
 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .....400 eur

 
 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane ..... 530 eur

 
 

nad 10 000 000 eur ..... 660 eur

 

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.

8. V sadzobníku správnych poplatkov časti VI. Doprava v položke 80 časť „Oslobodenie“ znie: „Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené povolenia na dopravu poľnohospodárskych strojov v súvislosti s poľnohospodárskymi prácami.“.

9. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť v položke 140 písm. a) siedmom bode sa suma „33 193,50 eura“ nahrádza sumou „6 700 eur“.

10. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť v položke 140 písm. a) deviatom a desiatom bode sa suma „3 319 eur“ nahrádza sumou „1 350 eur“.

11. V sadzobníku správnych poplatkov časti VIII. Finančná správa a obchodná činnosť sa položka 140 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)

vydanie vyjadrenia k umiestneniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier, za každé vyjadrenie ..100 eur

 

     Z novely zákona vyplýva, že sa od 1.1.2013 zmenili sadzby správnych poplatkov v stavebnej správe a zaviedol sa nový správny poplatok na úseku finančnej správy za vydanie vyjadrenia obce k prevádzkovaniu technických zariadení alebo zariadení používaných pri prevádzkovaní videohier z dôvodu, že ide o úkon obce, ktorý predstavuje určitý stupeň administratívnej záťaže.

Povolenie výrubu drevín

 • fyzická osoba 10 €
 • právnická osoba 100 €

Prenájom sály kultúrneho domu

 • tanečné zábavy, plesy, diskotéky 25,00 €/1deň / a úhrada za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu podľa elektromeru a dodané teplo podľa merača tepla/
 • divadelné a iné kultúrne účely 25,00 € /1deň / a úhrada za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu podľa elektromeru a dodané teplo podľa merača tepla/
 • predajné trhy, burzy, reklamné akcie 7,00 €/1 hod. /v období od 1.5.-30.9./ a 10€/1 hod. v období od 1.10.-30.4.  a úhrada za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu podľa elektromeru a dodané teplo podľa merača tepla/
 • kar 25,00 €/1deň /a úhrada za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu podľa elektromeru a dodané teplo podľa merača tepla/
 • iné akcie /oslavy, svadby/ 25,00 €/1deň a úhrada za skutočne spotrebovanú elektrickú energiu podľa elektromeru a dodané teplo podľa merača tepla/

Prenájom zasadačky Obecného úradu

 • pre fyzické a právnické osoby 10,00 €/1deň - v období od 1.5.-30.9., 13 €/1deň v období od 1.10.-30.4.
 • reklama 17,00 €/1hod. celoročne

Za použitie kancelárskej techniky – čiernobiele fotenie:

 • fotenie formát A4 jednostranné 0,10 €/1strana, obojstranné 0,15 €/1strana
 • fotenie formát A3 jednostranné 0,15 €/1strana, obojstranné 0,20 €/1strana
 • farebné fotenie
 • fotenie formát A4 jednostranné 0,20 €/1strana, obojstranné 0,35 €/1strana
 • fotenie formát A3 jednostranné 0,40 €/1strana, obojstranné 0,70 €/1strana
 • Faxovanie 0,30 €/1strana
 • Jedno vyhlásenie v miestnom rozhlase 2,70 €

Za použitie motorových vozidiel vo vlastníctve obce:

 • Traktor LAMBORGHINI

 • 18,50 €/1hod. občania s TP – traktor s lyžicou

 • 21,60 €/1hod. občania bez TP – traktor s lyžicou

 • 26,60 €/1MH občania s TP – traktor s vlečkou

 • 31,60 €/1MH občania bez TP – traktor s vlečkou

 • 28,50 €/1MH občania s TP – zimné plúženie

 • 35,00 €/1MH občania bez TP – zimné plúženie

 • Drvič konárov 2x ročne pre občanov Riečky zdarma

 • Drvič konárov pre ostatné fyzické a právnické osoby 31,60 €/MH
 •  

 

Rekapitulácia sadzieb dane z nehnuteľnosti na rok 2015

Pozemky

Typ dane Sadzba dane v % Hodnota pôdy v eurách
Orná pôda 1,25 0,2539
TTP 1,25 0,2539
Záhrady 0,8 1,32
Lesná pôda 0,8 0,166
Zastavaná plocha 0,8 1,32
Stavebné pozemky 0,8 13,27
Vodné plochy 0,8 0,166
Ostatná plocha 0,8 1,32

 

Stavby

Typ dane Základ dane v Eurách Podlažie v Eurách
Rodinný dom 0,05 0,05
Poľnohospodárske stavby 0,07 0,07
Rekreačné a záhradné chaty 0,2 0,2
Garáže 0,2  
Priemyselné stavby 0,23 0,23
Podnikateľské objekty 0,8 0,33
Ostatné stavby 0,2 0,2

Daň za psa: v eurách 10,00 €
Platí sa za psa staršieho ako 6 mesiacov. Daň je potrebné zaplatiť do 31. januára bežného roku.