Riečka - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, pričom pri svojej činnosti podlieha obecnému zastupiteľstvu. Je volený obecným zastupiteľstvom na dobu 6 rokov. Postavenie hlavného kontrolóra, náplň, rozsah a pravidlá jeho činnosti stanovuje zákon č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Hlavný kontrolór podľa citovanej právnej normy plní najmä tieto úlohy:

 • vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán kontrolnej činnosti
 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo

Kontrolnej činnosti podlieha:

 1. obecný úrad,
 2. rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 3. právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
 4. osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

V záujme efektívneho a správneho nakladania s verejnými prostriedkami ako aj s majetkom obce Riečka je možné hlavnému kontrolórovi oznámiť objektívne príčiny resp. informácie týkajúce sa porušenia zákonov, či nesplnenia požiadaviek účelnosti, efektívnosti, resp. hospodárnosti orgánov obce pri nakladaní s verejnými prostriedkami. Hlavný kontrolór vybavuje aj sťažnosti smerujúce najmä na výkon činnosti orgánov obce podľa § 11 ods. 3 zákona č. 152/98 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, ak mu ich prešetrenie zverí obecné zastupiteľstvo.

Meno a priezvisko hlavného kontrolóra:

Mária Gregušová

 • zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 23.8.2013
 • opätovne zvolená obecným zastupiteľstvom dňa 17.10.2019