Menu
Obec Riečka
ObecRiečka

Ihrisko

Prevádzkový poriadok futbalového ihriska s umelou trávou v obci Riečka

1. ÚČEL

Prevádzkový poriadok je spracovaný v súlade s § 22 zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických a právnických osôb zdržujúcich sa na nekrytom futbalovom ihrisku s umelou trávou o rozmere 40 x 20 m s umelým osvetlením ako aj s povinnosťami obce Riečka, ktorá je vlastníkom a správcom ihriska. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby zabezpečujúce prevádzku ako aj pre osoby, ktoré sa nachádzajú a vykonávajú výchovno–vzdelávaciu činnosť zameranú na športovú činnosť resp. rekreačno-športovú činnosť na ihrisku.

2. DEFINÍCIA A CHARAKTERISTIKA ZARIADENIA

Telovýchovné zariadenie na účely prevádzkového poriadku je nekryté viacúčelové ihrisko s umelou trávou, umelým osvetlením, mantinelmi vo výške 1 m a s ochrannými sieťami na stĺpoch do výšky 3 m nad mantinelmi. Výbavou ihriska sú tiež 2 ks kovové stĺpiky na volejbal, volejbalová sieť a 2 ks kovové stĺpiky a sieťka na tenis. Súčasťou areálu ihriska sú aj šatne a detské ihrisko. Viacúčelové ihrisko poskytuje služby k plneniu výchovno – vzdelávacích cieľov pre deti z materskej školy v obci Riečka a bude slúžiť všetkým občanom na rozvíjanie športového talentu podľa rozpisu. Je možné prenajať ihrisko aj občanom, ktorí v obci nebývajú.

3. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Vlastník zariadenia: OBEC R I E Č K A

IČO: 00313785

Kontakt: tel. č. : 048/4197203

e-mail: obec@riecka.sk

4. PREVÁDZKA IHRISKA

V pracovné dni :

 • 8.00 – 15.00 pre vyučovacie potreby detí MŠ
 • 15.00 - 21.00 pre športovú činnosť detí, mládeže a dospelých

V dňoch pracovného voľna a sviatkov :

 • 8.00 - 21.00 pre športovú činnosť detí, mládeže a dospelých

Počas školských prázdnin :

 • 8.00 - 21.00 pre športovú činnosť detí, mládeže a dospelých

V prípade nepriaznivého počasia ( dážď, silný vietor, sneh, ... ) je ihrisko uzatvorené

5. PRENÁJOM IHRISKA

Prenájom futbalového ihriska pre športovú činnosť v mimo vyučovacom čase je na základe podania ústnej alebo písomnej žiadosti zapísanej v prevádzkovej knihe s rozpisom využívania ihriska. Prenájom pre deti materskej školy je bezplatná. Pre ostatných záujmcov z našej obce a pre záujemcov, ktorí v obci nebývajú je poplatok stanovený podľa cenníka služieb, ktorý je neoddeliteľnou prílohou tohto štatútu.

6. POVINNOSTI ŠPORTOVCOV resp. NÁJOMCOV

 • dodržiavať časový harmonogram rozpisu prenájmu,
 • vstupovať na ihrisko len v čistej športovej obuvi, ktorá je priamo určená pre hru na umelej tráve. Je prísne zakázané vstupovať v iných typoch kopačiek alebo tretrách.
 • na ihrisko vstupovať len cez vstupnú bránku
 • okamžite odstraňovať z plochy mechanické nečistoty ( lístie, papiere apod.), ktoré môžu spôsobiť úraz,
 • je prísny zákaz úmyselne poškodzovať mantinely, bránky, stožiare, ochranné siete, materiál šatní a okolia
 • za úmyselné poškodenie majetku ihriska nesie zodpovednosť nájomca ihriska,
 • neznečisťovať ihrisko, okolie ihriska ,,bufetovým odpadom" – sklom, papierom,PET –fľašami, plechovkami, pivnými pohármi, cigaretami, žuvačkami, petardami a pod.
 • dodržiavať pravidlá BOZP,
 • počas športovej činnosti je zákaz užívať alkohol a iné drogy, ako aj prísny zákaz fajčenia v celom areály ihriska (včítane okolia šatní),
 • dodržiavať ďalšie pokyny správcu ihriska

7. POVINNOSTI SPRÁVCU IHRISKA

- odomykať a uzatvárať športový areál,

- dbať o dodržiavanie pravidiel BOZP,

- v prípade vzniku úrazu byť nápomocný pri podaní prvej pomoci, zabezpečiť príchod rýchlej zdravotnej služby,

- vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť,

- starať sa o čistotu okolia ihriska.

8. PODMIENKY PRENÁJMU

1. Vstupovať na ihrisko je možné len na základe súhlasu osoby zodpovednej za prenájom po zaplatení nájomného. Spôsobilosť ihriska na prenájom z titulu nepriaznivého počasia resp. technického stavu povrchu ( umelej trávy ) posudzuje osoba zodpovedná za prenájom ihriska.

2. Nájomcovia sú povinní dodržiavať zásady BOZP a PO v priestoroch ihriska v čase prenájmu. Nájomcovia nesú za svoje zdravie ( resp. prípadné úrazy ) v čase nájmu plnú zodpovednosť.

3. Pri zdržiavaní sa v areáli ihriska a pri užívaní ihriska sa treba riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom ihriska a pokynmi osoby zodpovednej za prenájom. Prevádzkový poriadok ihriska je vyvesený na verejne prístupnom mieste pri vstupe na ihrisko. V prípade, že zodpovedná osoba zistí, že nájomca úmyselne poškodil nejaké vybavenie alebo zariadenie ihriska, má povinnosť požadovať finančnú náhradu za spôsobenú škodu. V prípade neuhradenia škody spôsobenej nájomcom má správca právo zakázať nájomcovi vstupovať na ihrisko.

4. V prípade nevhodného správania sa na ihrisku ( hrešenie, vulgárne vyjadrovanie, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných, používanie nevhodného športového náradia, poškodzovanie majetku obce a pod.) je osoba zodpovedná za prenájom oprávnená okamžite takéhoto nájomcu vykázať z priestorov ihriska, pričom tento nemá nárok na vrátenie nájomného.

5. V areáli ihriska je prísne zakázané : vešanie sa na futbalové bránky, lezenie na oplotenie, sedenie na mantineloch, preliezanie plotov a brán. Ďalej je prísne zakázané vodenie psov a iných zvierat do priestorov športového areálu.

6. V priestoroch ihriska a v jeho okolí (priestor šatní a detského ihriska) je prísne zakázané fajčiť a používať alkoholické nápoje, resp. iné omamné látky. Je zakázané vstupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu, alebo iných omamných látok.

7. V priestoroch šatní je povolené využívanie len pridelených priestorov a po skončení činnosti je povinnosť uviesť priestory do pôvodného stavu.

8. U zodpovednej osoby za prenájom si možno rezervovať ihrisko 24 hodín vopred telefonicky alebo osobne. Ak sa nájomca nedostaví na rezervované ihrisko do 15 minút od začiatku plynutia rezervácie, tak zodpovedná osoba môže prenajať ihrisko tomu, kto prejaví záujem o tento termín. V prípade nepriaznivého počasia v rezervovanom čase si nájomca môže po dohode so zodpovednou osobou vybrať náhradný termín.

9. Na ihrisko možno vstupovať len v obuvi, ktorá je vhodná pre pohyb po povrchu ihriska ! Je zakázané vstupovať v nevhodnej obuvi ( kopačky s naskrutkovanými štoplami, topánky na podpätkoch a pod.) !

Nájomcami ihriska môžu byť:

1. fyzická osoba ( staršia ako 18 rokov preukazujúca sa preukazom totožnosti alebo cestovným pasom u cudzincov, osoba mladšia ako 18 rokov len pod dohľadom dospelej osoby).

2. právnická osoba ( preukazujúca sa výpisom z obchodného registra, prípadne iného registra alebo živnostenským listom).

3. iné subjekty v zmysle platných právnych predpisov SR ( obec, záujmové

združenie, verejnoprávne inštitúcie atď.).

Zaplatením nájomného nájomca vyjadruje svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť.

Udalosti v obci

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 25. 7. 2024
jasná obloha 24 °C 13 °C
jasná obloha, mierny severný vietor
vietorS, 4.28m/s
tlak1013hPa
vlhkosť51%

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Natur-pack

Natur-pack

Triedime odpad

Triedime odpad

Fotogaléria

Náhodná fotogaléria

Fašiangovníci